Iedereen is van harte welkom bij de plattelandsdebatten op woensdag 6 en maandag 11 maart. In de aanloop naar de provinciale verkiezingen van 20 maart organiseert O-gen twee debatten. Het debat voor de regio Foodvalley en Noordwest Veluwe organiseert O-gen samen met LTO Gelderse Vallei en de Gelderse Natuur en – Milieufederatie (GNMF).

Tijdens de debatten gaan lijsttrekkers uit de regio met elkaar in gesprek over wat er speelt in het buitengebied. Het buitengebied vervult een cruciale rol bij bestuurlijke opgaven voor de komende vier jaar. Denk maar eens aan de energietransitie en de omvorming van de landbouw naar kringlooplandbouw.

Debat regio Oost-Utrecht – woensdag 6 maart
– 19.30 – 22.00 uur
– De Weistaar, Maarsbergen

Debat regio Foodvalley en Noordwest Veluwe – maandag 11 maart
– 19.30 – 22.00 uur
– Kalverhouderij Beekzicht, Barneveld

Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig
Heeft u toch vragen over de debatten, dan kunt u contact opnemen met Jan Overweg, Programmamanager gebiedscoöperatie O-gen, J.overweg@0-gen.nl

In Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg vinden in januari en februari publieksavonden plaats over cultuurhistorische waardenkaarten. De avonden zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het cultureel erfgoed van de gemeente.

Tijdens de avonden krijgen deelnemers informatie over de ontwikkeling van de waardenkaarten. Deelnemers kunnen zelf ook cultuurhistorische waarden ‘aankaarten’.

Bestaande gegevens en nieuwe informatie
Bij de ontwikkeling van de waardenkaarten wordt gebruik gemaakt van gegevens van gemeenten, provincie en Rijk. O-gen benut alle beschikbare kennis en betrekt ook historische verenigingen en monumentencommissies bij het project. Gemeenten kunnen de waardenkaart gebruiken bij besluiten over woningbouw en infrastructuur. De waardenkaart kunnen aangevuld worden met informatie van historische verenigingen. Van veel verenigingen neemt al een vertegenwoordiger deel aan de klankbordgroep van het project.

Aanmelden
Woudenberg – maandag 28 januari
Hotel restaurant Schimmel
19.30 uur – 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Aanmelden via
e.anker@woudenberg.nl

Utrechtse Heuvelrug – woensdag 30 januari
Raadszaal gemeentehuis
19.30 uur – 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Aanmelden via
arno.de.geest@heuvelrug.nl

Renswoude – maandag 4 februari
Raadszaal gemeentehuis
19.30 uur – 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Aanmelden via
m.jansen@renswoude.nl

Rhenen – donderdag 7 februari
Raadszaal gemeentehuis
19.30-21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Aanmelden via 
jan.van.maanen@rhenen.nl

Erfwerkzaamheden uitvoeren met elektriciteit in plaats van diesel heeft voordelen.

Een elektrisch voersysteem, elektrische mestmixer, voeraanschuifrobot of elektrische shovel draagt bij aan een lagere uitstoot van CO₂. Als de gebruikte elektriciteit duurzaam wordt opgewerkt op het eigen bedrijf, is een besparing tot een equivalent van 8 gram CO₂ per kg melk mogelijk. Deze en andere conclusies vindt u in de rapportage over elektrificatie in de veehouderij. Lees meer op www.lami.nl.

Het startschot voor de stroomproductie door Zonneweide Eemnes is gegeven. Het zonnepark langs A1 / A27 is officieel opgeleverd en telt 19.000 zonnepanelen. Dit levert elk jaar ruim 5.000.000 kilowattuur zonnestroom op, genoeg voor ongeveer 1500 huishoudens. In opdracht van de gemeente Eemnes heeft O-gen onderzocht of een samenwerking tussen marktpartijen en grondeigenaren mogelijk was. Dat is gelukt.

Klimaatneutraal in 2030

Met het inpluggen van een grote, groene stekker werd Zonneweide Eemnes symbolisch geopend. Voor de gemeente Eemnes draagt de zonneweide bij aan het behalen van de doelstelling in 2030 klimaatneutraal te zijn. Burgemeester Roland van Benthem over het project: ‘Het mooie van dit park op deze prachtige zichtlocatie A1 / A27 is dat het discussie geeft. Of het wel of niet mooi is. Dat zijn discussies die je natuurlijk de  komende jaren veel vaker gaat zien. Maar duurzame energie mogelijk maken is wel noodzakelijk voor onze energietransitie. En daarvan vind ik dit park een heel mooi voorbeeld, dat je als kleine gemeente best wel stappen vooruit durft te zetten. Daar ben ik trots op.’

Gebiedsgerichte aanpak

Bram Peperzak, operationeel manager van KiesZon, over de totstandkoming van de zonneweide: ‘Door de manier waarop wij rekening hebben gehouden met de wensen van omwonenden, de landschappelijke inpassing en de afstemming met alle betrokken partijen zoals de gemeente, grondeigenaar en netbeheerder hebben wij dit project tot een succes gemaakt.’

(bron Solar magazine | foto KiesZon)

De provincie Gelderland stelt van 26 november 2018 tot en met 31 januari 2019 de POP3 subsidieregeling ‘Stallen van de toekomst 2018’ open. De subsidie wordt verstrekt voor een combinatie van bovenwettelijke investeringen in een nieuw te bouwen stal. Deze stal dient zoveel mogelijk zelf in de benodigde energie te voorzien en maakt geen of minimaal gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast dient de stal zo min mogelijk broeikasgassen uit te stoten.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op https://www.gelderland.nl/POP3-Stallen-van-de-toekomst-2018 voor informatie over deze regeling.

De Gebiedsraad, ook wel de ledenraad, van O-gen heeft er twee nieuwe leden bij. Hans Marchal (wethouder Wijk bij Duurstede) vervangt Herman Geerdes als vertegenwoordiger van de Kromme Rijnstreek en Bastiaan Pellikaan (voorzitter College van Bestuur Aeres Groep) is de nieuwe vertegenwoordiger namens de onderwijsinstellingen. We heten beide van harte welkom!

Kieskringen

Ook zijn er nieuwe vertegenwoordigers gevonden voor de leden binnen de kieskringen Zakelijke Dienstverlening en Kleine organisaties en particulieren. Deze namen maken we bekend zodra de kieskringen hierover zijn geïnformeerd.

Gebiedsraad

De Gebiedsraad geeft richting aan de activiteiten van O-gen en ziet toe op de organisatieontwikkeling. Ieder van de 19 leden in de raad vertegenwoordigt een eigen kieskring. Alle leden van O-gen zijn op deze manier vertegenwoordigd in de Gebiedsraad.

Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant!

Duurzame energie zorgt immers niet alleen voor lagere kosten, maar draagt ook bij aan een beter milieu en een gezonde leefomgeving. Het traject Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) richt zich op het energieneutraal maken van melkveehouderijen in Utrecht. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen opwekt.

Voorbeeldbedrijven proberen energiebesparende maatregelen uit

Het project voorbeeldbedrijven vervult een centrale rol in de uitvoering van het traject. De 3 voorbeeldbedrijven worden in eerste instantie op papier energieneutraal. Zo wordt in de praktijk zichtbaar wat de mogelijkheden zijn op het gebied van energiebesparing (gas, elektriciteit en diesel) en duurzame opwekking van energie. De voorbeeldbedrijven leveren zo veel praktijkervaring op, waar ook andere melkveehouders van kunnen profiteren. Tijdens open dagen kunnen melkveehouders uit de provincie verschillende besparingsmogelijkheden in de praktijk zien. Ook erfbetreders kunnen zich op de bedrijven profileren en hun nieuwste technieken in de praktijk tonen.

Jan Oskam vertelt hoe hij op zijn voorbeeldbedrijf energiebesparende maatregelen uitprobeert en de resultaten deelt op www.lami.nl. Zodat ook andere melkveehouders van deze praktijkervaring kunnen profiteren.

Agenda Vitaal Platteland

Het project Voorbeeldbedrijven ENM is één van deze vele projecten uit de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Gebiedscoöperatie O-gen en gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan verschillende projecten uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Lees in de voortgangsrapportage AVP  hoe het project Voorbeeldbedrijven ENM samen met vele andere projecten bijdraagt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Bewoners uit Veenhuizerveld in de gemeente Putten planten binnenkort meer dan 1750 struiken en 20 bomen ter versterking van hun buitengebied. Zij doen mee aan een beplantingsproject van de gemeente Putten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en O-gen. Deze beplantingsactie heeft tot doel de landschappelijke en ecologische verbindingen van dit deel van het Groene Valleilint te herstellen en versterken. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op vrijdag 30 november 2018. De uitdeeldag vindt vanaf 10.15 uur plaats bij de familie Ruppert, Veenwaterweg 5 in Veenhuizerveld te Putten.

De gemeente Putten, SLG en O-gen hebben op 7 november 2017 een informatieavond over versterking van natuur en landschap in Veenhuizerveld gehouden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben tien eigenaren aangegeven mee te willen werken. Deze eigenaren hebben een veldbezoek van een adviseur van SLG gekregen en samen hebben zij een beplantingsplan voor het terrein opgesteld. Hierbij werd nadrukkelijk gekeken naar het herstellen of versterken van landschapselementen zodat verbindingen voor dieren verbeterd worden. Dat is het doel van het project Groene Valleilint. Bijzonder in dit project is de participatie van bewoners, die met hun gronden hieraan kunnen bijdragen.

Het project ‘Groene Valleilint’ wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland en heeft tot doel de ecologische verbinding tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug via natuurontwikkeling en aanleg van landschapselementen te versterken.

Kijk hier voor meer informatie over het Groene Valleilint.

Energieneutrale Melkveehouderij, Nationaal Park Heuvelrug, Snel internet, Natuurontwikkeling langs de Nederrijn, Grebbelinie bezoekerscentrum, Kavelruil Binnenveld

Het zijn stuk voor stuk projecten die Gebiedscoöperatie O-gen samen met haar leden en de provincie Utrecht uitvoert.  Bekijk het Online Magazine Vitaal Platteland  en lees hoe we werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren?

Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge boeren voor de derde maal gebruik maken van de Jonge Landbouwers (JOLA) subsidieregeling. De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro van de Europese Unie.

Jonge landbouwers tot 41 jaar mogen éénmalig gebruik maken van deze regeling om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Ze kunnen kiezen uit een lijst met investeringen die bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Per landbouwbedrijf kan voor maximaal drie investeringen een aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 20.000 euro per aanvraag.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren? Lees dan meer op www.lami.nl. Of neem contact op met Paulien Keijzer, de POP3-makelaar van Gebiedscoöperatie O-gen. Zij denkt graag met u mee, p.keijzer@o-gen.nl, telefoon 06 – 154 11 655.