Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant!

Duurzame energie zorgt immers niet alleen voor lagere kosten, maar draagt ook bij aan een beter milieu en een gezonde leefomgeving. Het traject Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) richt zich op het energieneutraal maken van melkveehouderijen in Utrecht. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen opwekt.

Voorbeeldbedrijven proberen energiebesparende maatregelen uit

Het project voorbeeldbedrijven vervult een centrale rol in de uitvoering van het traject. De 3 voorbeeldbedrijven worden in eerste instantie op papier energieneutraal. Zo wordt in de praktijk zichtbaar wat de mogelijkheden zijn op het gebied van energiebesparing (gas, elektriciteit en diesel) en duurzame opwekking van energie. De voorbeeldbedrijven leveren zo veel praktijkervaring op, waar ook andere melkveehouders van kunnen profiteren. Tijdens open dagen kunnen melkveehouders uit de provincie verschillende besparingsmogelijkheden in de praktijk zien. Ook erfbetreders kunnen zich op de bedrijven profileren en hun nieuwste technieken in de praktijk tonen.

Jan Oskam vertelt hoe hij op zijn voorbeeldbedrijf energiebesparende maatregelen uitprobeert en de resultaten deelt op www.lami.nl. Zodat ook andere melkveehouders van deze praktijkervaring kunnen profiteren.

Agenda Vitaal Platteland

Het project Voorbeeldbedrijven ENM is één van deze vele projecten uit de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Gebiedscoöperatie O-gen en gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan verschillende projecten uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Lees in de voortgangsrapportage AVP  hoe het project Voorbeeldbedrijven ENM samen met vele andere projecten bijdraagt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Energieneutrale Melkveehouderij, Nationaal Park Heuvelrug, Snel internet, Natuurontwikkeling langs de Nederrijn, Grebbelinie bezoekerscentrum, Kavelruil Binnenveld

Het zijn stuk voor stuk projecten die Gebiedscoöperatie O-gen samen met haar leden en de provincie Utrecht uitvoert.  Bekijk het Online Magazine Vitaal Platteland  en lees hoe we werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren?

Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge boeren voor de derde maal gebruik maken van de Jonge Landbouwers (JOLA) subsidieregeling. De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro van de Europese Unie.

Jonge landbouwers tot 41 jaar mogen éénmalig gebruik maken van deze regeling om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Ze kunnen kiezen uit een lijst met investeringen die bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Per landbouwbedrijf kan voor maximaal drie investeringen een aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 20.000 euro per aanvraag.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren? Lees dan meer op www.lami.nl. Of neem contact op met Paulien Keijzer, de POP3-makelaar van Gebiedscoöperatie O-gen. Zij denkt graag met u mee, p.keijzer@o-gen.nl, telefoon 06 – 154 11 655.

Alle voorbereidingen voor de herinrichting van de Elster Buitenwaard zijn succesvol afgerond. Dat betekent dat de werkzaamheden in de uiterwaard bij Elst deze winter van start kunnen gaan. Door het afgraven van een deel van de bovengrond, verwijderen van stenen uit de kribvakken en het aanleggen van geulen ontstaat een gevarieerd natuurgebied. Het wordt een paradijs voor vogels en vissen. En een gebied waar wandelaars kunnen genieten van het unieke rivierenlandschap. Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat hebben Gebiedscoöperatie O-gen opdracht gegeven de herinrichting van het gebied te verzorgen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Biggelaar Grond- en waterbouw en de uitvoering wordt begeleid door Civielmediair. Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure kwamen zij als beste uit de bus. De start en de duur van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weer. Omwonenden van de Elster Buitenwaard worden voor aanvang van de werkzaamheden nader geïnformeerd.

Bloemrijk grasland, moeras en grote grazers

Door het afgraven van de bovengrond ontstaat een natuurgebied met gevarieerd en bloemrijk grasland. Langgerekte geulen doorsnijden straks de uiterwaard. Omdat deze gevoed worden door schoon grondwater bieden ze een uitstekend leefklimaat voor vissen en andere onderwaterfauna. De grond die vrijkomt bij het afplaggen en graven van de geulen wordt verwerkt in de huidige zandwinplas. De plas wordt daardoor kleiner en krijgt flauw aflopende oevers waarop zegge- en rietmoeras kan ontstaan. De grote grazers blijven. Het gebied wordt straks deels begraasd en deels gehooid. De online viewer geeft alvast een impressie hoe het gebied er na de inrichting uit gaat zien.

Project uiterwaarden Nederrijn

De inrichting van de Elster Buitenwaard is onderdeel van het project Uiterwaarden Nederrijn. Daarin wordt gewerkt aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. Het project richt zich op natuurontwikkeling in de Palmerswaard, uiterwaarden rond Rhenen, Elster Buitenwaard en de Lunenburgerwaard.

Natuur- en waterkwaliteitsdoelen realiseren

Met de inrichting van de Elster Buitenwaard als natuurgebied worden verschillende doelen gerealiseerd op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit en het verbinden van ecologisch waardevolle natuurgebieden. Rijkswaterstaat realiseert met dit project doelen vanuit de Kaderrichtlijn water door een aantrekkelijk leefgebied te maken voor dieren en planten die van nature in het rivierengebied thuishoren. (Natura 2000 Kaderrichtlijn Water NNN). Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.

Donderdag 8 november
Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan
Om 19.45 uur staat de koffie klaar!

Op maandag 3 december stelt de provincie Utrecht de POP3-subsidieregeling voor ‘Jonge Landbouwers’ open. Deze regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines door jonge landbouwers te stimuleren. Op donderdag 8 november organiseren Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West samen met de provincie een informatiebijeenkomst over deze subsidieregeling en over de opengestelde POP3-regelingen ‘Fysieke investeringen’. Je bent van harte welkom.

Lees meer over de regelingen en meld je aan voor de bijeenkomst op www.lami.nl.

Ben je of ken je melkveehouders die nieuwsgierig zijn of hun melkmachine wel zo zuinig is als de fabrikant beweert? Of die besparingsmaatregelen genomen hebben en willen weten wat dit precies oplevert? Of melkveehouders die zonne- of windenergie opwekken en nieuwsgierig zijn hoe de opgewekte energie het efficiëntst ingezet kan worden op het bedrijf? Lees dan meer over de 3 projecten die binnenkort starten en waarin het meten van het elektriciteitsverbruik op het bedrijf centraal staat.

Hoe beter je je stroomvreters kent, hoe gerichter je kunt investeren in een energiezuinige bedrijfsvoering.

Wanneer: Maandag 15 oktober vanaf 20:00 uur

Waar: Beusichemseweg 134a, 3997 ML ‘t Goy

U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst waarin we speciaal voor fruittelers een toelichting geven op de recent opengestelde POP3-regelingen van Provincie Utrecht. Ook besteden we aandacht aan de subsidieregeling Regionaal Partnerschap Water en Bodem (HDSR/AGV).

De subsidieregelingen van de Provincie zijn bestemd voor innovatieve investeringen én voor een bredere uitrol van reeds bestaande technieken in de agrarische sector. Ze staan open tot en met maandag 19 november 17:00 uur. Dus… Heeft u zelf ideeën om te gaan investeren? Bent u op zoek naar collega’s om gezamenlijk een project op te stellen? Vindt u het ook belangrijk om ervaringen met collega’s uit te wisselen? Kom dan naar de bijeenkomst en breng uw ideeën mee!

Lees meer

Op 8 oktober starten beheerswerkzaamheden in het natuurgebied aan de Steenovenweg in Werkhoven. Het gebied werd in 2008 ingericht als natuurgebied. Inmiddels is het begroeid geraakt met onder andere wilgen, elzen, gras en riet. Een deel van deze begroeiing wordt nu verwijderd zodat het bijzondere rivierlandschap weer open en zichtbaar wordt en recreanten hiervan kunnen genieten. Ook kan het water uit de Kromme Rijn straks weer gemakkelijker door de nevengeul stromen. De beheerwerkzaamheden worden gecoördineerd door gebiedscoöperatie O-gen in opdracht van de provincie Utrecht, die eigenaar is van het gebied.

Stromend water in de nevengeul

De nevengeul is langzaam dichtgeslibt en begroeid geraakt. Het water uit de Kromme Rijn kan er daarom niet meer goed doorheen stromen en de vissen kunnen de geul onvoldoende gebruiken om te paaien. Om verlanding in de toekomst te voorkomen wordt de haakse monding van de geul aangepast, zodat het water uit de Kromme Rijn makkelijker de nevengeul in kan instromen. Ook de bochten worden verbreed, zodat het water makkelijker door kan stromen en spontane begroeiing minder kans krijgt. Daarnaast wordt overtollige begroeiing van de oevers van de geul en de poel verwijderd. De ooievaarspaal wordt vernieuwd en er komt een nieuwe picknickbank.

Gebied blijft toegankelijk

Het onderhoud zal afhankelijk van het weer tot eind oktober duren. De hinder voor het verkeer wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Het gebied blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk voor wandelaars.

Krachtig en vitaal landelijk gebied

De werkzaamheden in het natuurgebied aan de Steenovenweg worden uitgevoerd door Agterberg BV. Het onderhoud wordt gecoördineerd door gebiedscoöperatie O-gen in opdracht van de provincie Utrecht, die eigenaar is van het gebied. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Er wordt gewerkt volgens een ecologisch verantwoord werkprotocol wat rekening houdt met de aanwezige planten en dieren. Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.

Wanneer: 12 oktober 2018
Hoe laat: 13.30 tot 16.30 uur
Waar: verzamelen bij Grebbelinie Bezoekerscentrum, Buursteeg 2 in Renswoude

Vrijdag 12 oktober om 13.30 uur is het tijd voor de twaalfde Grebbelinie Platformbijeenkomst. Dit keer in het teken van het verborgen erfgoed van de Grebbelinie. We gaan onder andere op bezoek bij de recent gerenoveerde Willibrorduskerk aan de Nieuweweg Noord en op excursie naar Batterij aan de Schalmdijk. Bij terugkomst bij het bezoekerscentrum sluiten we af met een borrel. Meldt u zich hieronder aan.

Munitiekist

Tijdens de bijeenkomst hoort u meer over de ontwikkelingen op en langs de Grebbelinie. Diverse sprekers klimmen op de munitiekist en vertellen o.a. over de tentoonstelling over de Eerste wereldoorlog in Museum Veenendaal, over de Bloemenlinie als kilometerslang ecologisch verbindingslint, geven een stand van zaken rond het zuidelijk deel van Fort aan de Buursteeg en er wordt zelfs voorgedragen uit een Grebbelinie gedicht. Op het programma verder een fietsexcursie naar de Batterij aan de Schalmdijk. Op de Schalmdijk krijgen we uitleg over verborgen sporen in het verdedigingswerk die u anders niet zult ontdekken.

Wanneer: 12 oktober
Hoe laat: vanaf 14.00 uur
Waar: Theo Folmer, Nederwoudseweg 5 in Lunteren

Vanaf september worden watergangen gemaaid en geschoond. Hoe kunt u dit maaisel inzetten om uw bodem te verbeteren? Twee ondernemers in het gebied van de Nederwoudse beek zijn er dit jaar mee aan de slag gegaan en zijn het maaisel nu aan het composteren. Wij nodigen u uit om op 12 oktober vanaf 14.00 uur zelf te komen kijken bij: Theo Folmer, Nederwoudseweg 5 in Lunteren. Klik hier voor de uitnodiging. Hieronder kunt u zich aanmelden.

Van afval naar bodemverbeteraar

We laten u zien hoe het gecomposteerde slootmaaisel eruit ziet, vertellen u over het belang van compost, over verschillende methoden van composteren en hoe u hier zelf mee aan de slag kunt. Dit is één van de manieren om kringlooplandbouw vorm te geven. Het volgende komt aan de orde:
1. Hoe ziet de compost eruit na 3 weken composteren en wat kun je ermee doen (Wim van de Hengel)?
2. Een gezonde bodem: belangrijk voor de boer en voor het water (Waterschap Vallei en Veluwe).
3. Wat kan een gezonde bodem met veel organische stof betekenen voor uw (gangbare) bedrijfsvoering – mineralenbenutting, gewasopbrengsten (Roelf Havinga, team Ecosys).
4. Verhaal uit de praktijk: waarom compost, welke compost en wat heeft vele jaren van werken aan de bodemkwaliteit de boer gebracht (Wim van de Hengel).
5. Ruimte voor vragen, ideeën en voorstellen voor vervolg.

Gezonde bodem, beter boeren, duurzame toekomst

In het stroomgebied van de Nederwoudse Beek werken we aan een bodem en watersysteem waar iedereen beter van wordt! Klik hier voor meer informatie over dit project.

Aanmelden