Dit project wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf. Vertrouwde en nieuwe communicatiemiddelen worden ingezet om kennis te delen. Ze sluiten aan bij de bedrijfsstijlen die in het werkgebied aanwezig zijn: van veel tot weinig grasland, en van intensief tot extensief.

Via een folder en de website kringlooplandbouw.nl wordt alle beschikbare kennis over kringlooplandbouw opgespoord en ontsloten. Daarnaast worden enkele kringloopcoaches getraind en ingezet bij de kennisverspreiding. Dit zijn boeren die als ambassadeur van het project gaan optreden. Per deelregio zal 1 voorloperbedrijf als demobedrijf worden ingericht. Ook komen er demonstratiedagen en trainingen over de precisiekringloop. Een 2-wekelijkse ‘kringloop-column’ speelt in op actuele kringloopmaatregelen in de provincie. Speciaal opgenomen filmpjes gaan in op duurzaam bodembeheer en laten zien hoe agrariërs kringlopen verder kunnen sluiten. Ook komen er ‘company kringloop-events’ en start de jaarlijkse verkiezing van de beste kringloopbodemboer. Behalve de vertrouwde contacten met de voerindustrie worden ook accountants, dierenartsen, loonwerkers en andere erfbetreders bij het project betrokken. Als afsluiting van het project wordt een grote eindmanifestatie georganiseerd.

Meer informatie: https://lami.nl/projecten/kringlooplandbouw-utrecht-oost-van-a-naar-bete

Vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter organiseert Boervenverstand de verkiezing van de beste Kringloopboer van de provincie Utrecht. U kunt prijzen winnen om de kringloop op uw bedrijf verder te optimaliseren. Doet u mee? Meldt u zich dan uiterlijk 1 september 2019 aan.

Prijzen

  • 1e prijs: Een consult van een van de projectadviseurs naar keuze: Wim van de Geest (voeding en strategie), Wim de Hoop (bodem en bemesting), Boerenverstand (veevoeding en duurzaamheid)
  • 2e prijs: Gratis bodemanalyse uitgebreid pakket
  • 3e prijs: Gratis bodemanalyse uitgebreid pakket
  • 4e prijs: Een grashoogtemeter t.w.v. €150
  • 5e prijs: Een grashoogtemeter t.w.v. €150

Meedoen?
Meer informatie en het aanmeldformulier voor de verkiezing vindt u op www.boerenverstand.nl/verkiezing. U kunt zich tot uiterlijk 1 september 2019 aanmelden.

Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland zijn op 16 mei jl. een openbare grondruil gestart. Het doel is hiermee grotere aaneengesloten natuurgebieden te creëren en zo de natuur in Gelderland te versterken. Ook willen we de betrokkenheid van particulieren bij natuurbeheer vergroten.

Staatsbosbeheer en de provincie brengen allebei gronden in. Ook particulieren of (maatschappelijke) organisaties kunnen grond verwerven. Toekomstige eigenaren zijn verplicht om de natuur in stand te houden. Inschrijven op een kavel kan nog tot en met 31 augustus 2019.

Gebiedscoöperatie O-gen is betrokken bij dit project als projectleider.

Informatie over de kavels: www.grondruilgelderland.nl

Op woensdag 28 augustus bent u tussen 13.30 en 15.30 uur welkom om deel te nemen aan drie workshops in het kader van het thema ‘Werken aan robuuster grasland’. Er zijn workshops over kruiden, water vasthouden en gezonde bodem. De workshops duren 20 minuten. Er zijn drie rondes zodat u aan elke workshop kunt deelnemen.

1. Workshop Kruiden:
Praktijkbedrijf Erve Mentink uit Deurningen en VOF Wolleswinkel delen ervaringen over de aanleg, het management, de droogteresistentie en opbrengsten van grasland-kruidenmengsels.

2. Workshop Water:
Hoe houd je water langer vast? Jouke Rozema (Aequator Advies) laat resultaten van het project Flexibel Peilbeheer zien en geeft tips en adviezen.

3. Workshop Bodem:
Jan Aaldering (ABZ Diervoeding) spreekt over werken aan een gezonde bodem voor een optimale gewasopbrengst.

Datum en tijd

woensdag 28 augustus
13.30 uur – 15.30 uur

Locatie
VOF Wolleswinkel-Hanskamp
Barneveldseweg 37
Renswoude

Deze middag wordt aangeboden door ABZ Diervoeding in samenwerking met het project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor koffie en thee. De workshops worden afgesloten met een drankje en een hapje.

 


De stuwtjes op het bedrijf van de familie Wolleswinkel zijn geplaatst met steun uit het POP-3 project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost.

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland

 

De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Eén van de maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Gelderland wil samen de eerste stap zetten naar een energieneutrale provincie en zorgen voor de aanplant van ten minste 100.000 bomen en struiken aankomend plantseizoen.

Het doel is om naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren te versterken en biodiversiteit te verhogen. Met een aantal acties worden de aanplant van lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels, bijenhaag, patrijzenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg gestimuleerd. Daarnaast gaat Gelderland voor meer schaduwbomen terug in het landschap, dit kan met de aanplant van bomenrijen, boomgroepen of solitaire bomen in of naast het weiland.

Hoe werkt het?
De 100.000 bomen en struiken kunnen aankomend plantseizoen aangeplant worden door middel van drie regio gebonden acties, te weten: herstel coulisselandschap Achterhoek, heggen en hagen in het Rivierengebied en herstel houtsingels op de Veluwe. Er start provinciaal een actie voor de aanplant van schaduwbomen en er komen regionale informatiebijeenkomsten.

Lees meer over de acties op https://landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken/

Bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Zie je mogelijkheden, ben je geïnteresseerd of heb je ideeën over dit onderwerp voor ons…

De economische positie van een deel van onze agrariërs staat onder druk. O-gen ondersteunt…

Een aantal leden van O-gen streeft een verkorting van de voedselketen na. Variërend van…

Een belangrijke uitdaging voor een duurzaam voedselsysteem is de eiwittransitie…