Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter

Het project Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf. Daarbij worden zowel vertrouwde als nieuwe communicatiemiddelen ingezet om kennis te delen. Ze sluiten aan bij de bedrijfsstijlen die in het werkgebied aanwezig zijn: van veel tot weinig grasland, en van intensief tot extensief.

Kennis over kringlooplandbouw ontsluiten

Alle beschikbare kennis over kringlooplandbouw wordt opgespoord en ontsloten via de website kringlooplandbouw.nl en een folder. Daarnaast worden kringloopcoaches getraind en ingezet bij de kennisverspreiding. Dit zijn boeren die als ambassadeur van het project gaan optreden. Per deelregio zal 1 voorloperbedrijf als demobedrijf worden ingericht. Ook komen er demonstratiedagen en trainingen over de precisiekringloop. Een 2-wekelijkse ‘kringloop-column’ speelt in op actuele kringloopmaatregelen in de provincie. Speciaal opgenomen filmpjes gaan in op duurzaam bodembeheer en laten zien hoe agrariërs kringlopen verder kunnen sluiten. Ook komen er ‘company kringloop-events’ en start de jaarlijkse verkiezing van de beste kringloopbodemboer. Behalve de vertrouwde contacten met de voerindustrie worden ook accountants, dierenartsen, loonwerkers en andere erfbetreders bij het project betrokken. Als afsluiting van het project wordt een grote eindmanifestatie georganiseerd.

LaMi: Landbouw en milieu in Utrecht

Het project is opgezet door LaMi (Landbouw en milieu in Utrecht), een samenwerkingsverband tussen Provincie Utrecht, Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen.

 

Meer informatie: https://lami.nl/projecten/kringlooplandbouw-utrecht-oost-van-a-naar-beter

Energie opwekken in stal

Bent u de beste kringloopboer van de provincie Utrecht?

Vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter organiseert Boerenverstand de verkiezing van de beste Kringloopboer van de provincie Utrecht. U kunt prijzen winnen om de kringloop op uw bedrijf verder te optimaliseren. Doet u mee? Meldt u zich dan uiterlijk 1 september 2019 aan.

Prijzen voor beste kringloopboer

  • 1e prijs: Een consult van een van de projectadviseurs naar keuze: Wim van de Geest (voeding en strategie), Wim de Hoop (bodem en bemesting), Boerenverstand (veevoeding en duurzaamheid)
  • 2e prijs: Gratis bodemanalyse uitgebreid pakket
  • 3e prijs: Gratis bodemanalyse uitgebreid pakket
  • 4e prijs: Een grashoogtemeter t.w.v. €150
  • 5e prijs: Een grashoogtemeter t.w.v. €150

Meedoen aan verkiezing

Meer informatie en het aanmeldformulier voor de verkiezing vindt u op www.boerenverstand.nl/verkiezing. U kunt zich tot uiterlijk 1 september 2019 aanmelden.

O-gen en kringlooplandbouw

O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal platteland. In het huidige landschap ontkomen we er niet aan om te zoeken naar duurzamer gebruik van land en innovatie. Dit brengt nieuwe (technische) uitdagingen en wensen van de omgeving met zich mee. In samenwerking met onze leden vertalen we wensen en mogelijkheden in plannen om de energievoorziening nu en in de toekomst een goede plek te geven in het landelijk gebied.

Ruil en verwerving natuurgronden

Ruil en verwerving natuurgronden in Gelderland

Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland zijn op 16 mei 2019 een openbare grondruil gestart. Het doel van deze ruil en verwerving van natuurgronden is om grotere aaneengesloten natuurgebieden te creëren en zo de natuur in Gelderland te versterken. Staatsbosbeheer en de provincie willen hiermee ook de betrokkenheid van particulieren bij natuurbeheer vergroten. Beide partijen brengen zelf gronden in. Ook particulieren of (maatschappelijke) organisaties kunnen grond verwerven. Toekomstige eigenaren zijn wel verplicht om de natuur in stand te houden.

Laatste kans voor deelname openbare ruil en verwerving

Inschrijven op een kavel kan nog tot en met 31 augustus 2019. Informatie over de kavels: www.grondruilgelderland.nl

 

Gebiedscoöperatie O-gen is betrokken bij dit project als projectleider.

 

Workshops robuuster grasland

Workshops ‘Werken aan robuuster grasland’

Op woensdag 28 augustus bent u tussen 13.30 en 15.30 uur welkom om deel te nemen aan drie workshops in het kader van het thema ‘Werken aan robuuster grasland’. Er zijn workshops over kruiden, water vasthouden en gezonde bodem. De workshops duren 20 minuten. Er zijn drie rondes zodat u aan elke workshop kunt deelnemen.

1. Workshop Kruiden:

Praktijkbedrijf Erve Mentink uit Deurningen en VOF Wolleswinkel delen ervaringen over de aanleg, het management, de droogteresistentie en opbrengsten van grasland-kruidenmengsels.

2. Workshop Water:

Hoe houd je water langer vast? Jouke Rozema (Aequator Advies) laat resultaten van het project Flexibel Peilbeheer zien en geeft tips en adviezen.

3. Workshop Bodem:

Jan Aaldering (ABZ Diervoeding) spreekt over werken aan een gezonde bodem voor een optimale gewasopbrengst.

Datum en tijd

woensdag 28 augustus
13.30 uur – 15.30 uur

Locatie Workshops robuuster grasland

VOF Wolleswinkel-Hanskamp
Barneveldseweg 37
Renswoude

Deze middag wordt aangeboden door ABZ Diervoeding in samenwerking met het project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor koffie en thee. De workshops worden afgesloten met een drankje en een hapje.

O-gen en landschap

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek.

 


De stuwtjes op het bedrijf van de familie Wolleswinkel zijn geplaatst met steun uit het POP-3 project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost.

 

 

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland

 

100.000 bomen en struiken in Gelderland. Doe mee en plant!

De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Eén van de maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Gelderland wil samen de eerste stap zetten naar een energieneutrale provincie en zorgen voor de aanplant van ten minste 100.000 bomen en struiken aankomend plantseizoen.

Sterker landschap, hogere biodiversiteit

Het doel is om naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren te versterken en de biodiversiteit te verhogen. Met een aantal acties worden de aanplant van lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels, bijenhaag, patrijzenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg gestimuleerd. Daarnaast wil Gelderland meer schaduwbomen terug in het landschap. Dit kan met de aanplant van bomenrijen, boomgroepen of solitaire bomen in of naast het weiland. Daarom start Gelderland met het planten van 100.000 bomen struiken in de provincie.

Hoe werkt het?

De 100.000 bomen en struiken worden aangeplant door middel van drie regio gebonden acties, te weten: herstel coulisselandschap Achterhoek, heggen en hagen in het Rivierengebied en herstel houtsingels op de Veluwe. Er start provinciaal een actie voor de aanplant van schaduwbomen en er komen regionale informatiebijeenkomsten.

O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landschap regio de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek en kan zich erg goed vinden in het plan van de provincie.

Lees meer over de acties op https://landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken/

 

Bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Zie je mogelijkheden, ben je geïnteresseerd of heb je ideeën over dit onderwerp voor ons…

De economische positie van een deel van onze agrariërs staat onder druk. O-gen ondersteunt…

Een aantal leden van O-gen streeft een verkorting van de voedselketen na. Variërend van…

Een belangrijke uitdaging voor een duurzaam voedselsysteem is de eiwittransitie…