Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant!

Duurzame energie zorgt immers niet alleen voor lagere kosten, maar draagt ook bij aan een beter milieu en een gezonde leefomgeving. Het traject Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) richt zich op het energieneutraal maken van melkveehouderijen in Utrecht. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen opwekt.

Voorbeeldbedrijven proberen energiebesparende maatregelen uit

Het project voorbeeldbedrijven vervult een centrale rol in de uitvoering van het traject. De 3 voorbeeldbedrijven worden in eerste instantie op papier energieneutraal. Zo wordt in de praktijk zichtbaar wat de mogelijkheden zijn op het gebied van energiebesparing (gas, elektriciteit en diesel) en duurzame opwekking van energie. De voorbeeldbedrijven leveren zo veel praktijkervaring op, waar ook andere melkveehouders van kunnen profiteren. Tijdens open dagen kunnen melkveehouders uit de provincie verschillende besparingsmogelijkheden in de praktijk zien. Ook erfbetreders kunnen zich op de bedrijven profileren en hun nieuwste technieken in de praktijk tonen.

Jan Oskam vertelt hoe hij op zijn voorbeeldbedrijf energiebesparende maatregelen uitprobeert en de resultaten deelt op www.lami.nl. Zodat ook andere melkveehouders van deze praktijkervaring kunnen profiteren.

Agenda Vitaal Platteland

Het project Voorbeeldbedrijven ENM is één van deze vele projecten uit de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Gebiedscoöperatie O-gen en gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan verschillende projecten uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Lees in de voortgangsrapportage AVP  hoe het project Voorbeeldbedrijven ENM samen met vele andere projecten bijdraagt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Putten versterkt Groene Valleilint

Putten versterkt Groene Valleilint door planten bomen en struiken

Het Groene Valleilint in Putten wordt versterkt. Bewoners uit Veenhuizerveld in de gemeente Putten planten binnenkort meer dan 1750 struiken en 20 bomen ter versterking van hun buitengebied. Zij doen mee aan een beplantingsproject van de gemeente Putten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en O-gen. Deze beplantingsactie heeft tot doel de landschappelijke en ecologische verbindingen van dit deel van het Groene Valleilint te herstellen en versterken. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op vrijdag 30 november 2018. De uitdeeldag vindt vanaf 10.15 uur plaats bij de familie Ruppert, Veenwaterweg 5 in Veenhuizerveld te Putten.

Beplantingsplan herstellen of versterken van landschapselementen

De gemeente Putten, SLG en O-gen hebben op 7 november 2017 een informatieavond over versterking van natuur en landschap in Veenhuizerveld gehouden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben tien eigenaren aangegeven mee te willen werken. Deze eigenaren hebben een veldbezoek van een adviseur van SLG gekregen en samen hebben zij een beplantingsplan voor het terrein opgesteld. Hierbij werd nadrukkelijk gekeken naar het herstellen of versterken van landschapselementen zodat verbindingen voor dieren verbeterd worden. Dat is het doel van het project Groene Valleilint. Bijzonder in dit project is de participatie van bewoners, die met hun gronden hieraan kunnen bijdragen.

Groene Valleilint ecologische verbinding

Het project ‘Groene Valleilint’ in Putten wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland en heeft tot doel de ecologische verbinding tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug via natuurontwikkeling en aanleg van landschapselementen te versterken.

Kijk hier voor meer informatie over het Groene Valleilint.

Gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.

Energieneutrale Melkveehouderij, Nationaal Park Heuvelrug, Snel internet, Natuurontwikkeling langs de Nederrijn, Grebbelinie bezoekerscentrum, Kavelruil Binnenveld

Het zijn stuk voor stuk projecten die Gebiedscoöperatie O-gen samen met haar leden en de provincie Utrecht uitvoert.  Bekijk het Online Magazine Vitaal Platteland  en lees hoe we werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren?

Subsidie voor jonge landbouwers

Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge boeren voor de derde maal subsidie aanvragen via de subsidieregeling de Jonge Landbouwers (JOLA). De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro van de Europese Unie.

Duurzaam te investeren in eigen bedrijf

Jonge landbouwers tot 41 jaar mogen éénmalig gebruik maken van deze regeling om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Ze kunnen kiezen uit een lijst met investeringen die bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Per landbouwbedrijf kan voor maximaal drie investeringen een aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 20.000 euro per aanvraag.

Bent u of kent u een jonge agrariër die duurzaam wil investeren? Lees dan meer op www.lami.nl. Of neem contact op met Paulien Keijzer, de POP3-makelaar van Gebiedscoöperatie O-gen. Zij denkt graag met u mee, p.keijzer@o-gen.nl, telefoon 06 – 154 11 655.

Gebiedscoöperatie O-gen en landbouw

Gebiedscoöperatie O-gen maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal landelijk gebied in de regio Noord-Veluwe, Foodvalley, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. O-gen is dé partij die beleid, programma’s, projecten, goede ideeën en financiële mogelijkheden met elkaar verbindt en haalbaar maakt.

Er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor ondernemers en inwoners met plannen voor een vitaal platteland in de Vallei. Op 21 november 2018 hoor je meer over de mogelijkheden binnen het Europees programma LEADER en de provinciale regeling Leefbaarheid Kleine Kernen tijdens een informatiebijeenkomst op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden. Je bent vanaf 20.00 uur welkom. Bekijk hier het programma.

Het Europese programma LEADER stimuleert en financiert projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het platteland. In de regio Utrecht Oost is vooral de verbinding tussen stad en platteland van belang met aandacht voor voedsel, educatie, recreatie, zorg voor elkaar en duurzame energie. De subsidieregeling Leefbaarheid kleine kernen kan bestaande burgerinitiatieven binnen kleine kernen in de provincie Utrecht extra ondersteunen en nieuwe initiatieven stimuleren. Onder kleine kernen vallen alle dorpen, buurten en wijken
onder de 8.000 inwoners.

Het bijzondere rivierlandschap is weer open en zichtbaar gemaakt

Afgelopen weken werd hard gewerkt in het natuurgebied aan de Steenovenweg. Het bijzondere rivierlandschap is weer open en zichtbaar gemaakt voor recreanten. Overtollige begroeiing van wilgen, elzen, gras en riet werd verwijderd en de poel en nevengeul zijn opgeschoond. Ook de nieuwe ooievaarspaal staat fier op zijn plek. Net als de vernieuwde bank die uitzicht biedt over de Kromme Rijn.

Doorstroming verbeterd

De monding en bochten in de nevengeul zijn aangepakt, zodat het water uit de Kromme Rijn er gemakkelijk doorheen kan stromen en vissen hun paaigebied weer kunnen bereiken. Projectleider Pauline van de Gun vertelt: “Door het uitgraven van de nevengeul en het veranderen van de aansluiting met de Kromme Rijn, kan het water beter door de geul stromen. Met de huidige lage waterstand is dat nog moeilijk te zien, maar zodra het water stijgt naar normale hoogte krijgt het een stroomsnelheid van 6000 liter per seconde. Met die snelheid krijgt de geul minder kans om nogmaals dicht te groeien.”

Afronding

Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. De vrijgekomen grond uit de geul ligt nu nog te drogen. In het vroege voorjaar wordt deze grond door de bodem gewoeld en opnieuw ingezaaid. Ook het slootmaaisel wordt door aannemer Agterberg nog verpulverd en uitgereden over het gebied.

Krachtig en vitaal landelijk gebied

De onderhoudswerkzaamheden worden gecoördineerd door Gebiedscoöperatie O-gen in opdracht van de provincie Utrecht die eigenaar is van het gebied. In het project werken provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en HDSR samen aan duurzame riviernatuur. Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied met een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.

Vrijdag 19 oktober zijn leden en medewerkers van O-gen naar het noorden afgereisd op uitwisselingsbezoek aan de provinsje Fryslân. Op uitnodiging van gedeputeerde Sander de Rouwe werden we ontvangen in het bezoekerscentrum van het grootste, nog werkende, stoomgemaal ter wereld dat ooit is gebouwd.

Provinciaal Iepen Mienskipsfûns

Deze uitwisseling stond in het teken van publiek-private samenwerking en leefbaarheid. Gerard van Santen (directeur O-gen) en Wicha Benus (innovatiemakelaar) gaven met visuele presentaties weer hoe O-gen in haar werkgebied de verbinding legt tussen de provincies en de partners in het gebied. In Friesland heeft de provincie recentelijk een koerswijziging doorgevoerd bij de aanpak van leefbaarheid, waarbij de uitvoering van leefbaarheidsprojecten nog meer komt te liggen bij de initiatiefnemers. De uitvoering van het leefbaarheidsproject is vastgelegd in het provinciale Iepen Mienskipsfûns, met als doel om initiatieven van onderop te ondersteunen en de leefbaarheid in de provincie Friesland te verbeteren. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur en duurzaamheid.

Gouden land

Deze samenwerking tussen provincie en dorpsbewoners is terug te zien in twee inspirerende projecten. In Pingjum hebben een groep bewoners een gemeenschappelijke visie opgesteld voor toekomstige veranderingen in het gebied van de Marneslenk aan de Friese waddenkust. In het masterplan ‘Gouden land’ worden lokale initiatieven voor landschap, erfgoed en kunst slim gekoppeld aan grote maatschappelijke opgaven. Thema’s in de samenwerking zijn: klimaatverandering, transitie van de landbouw – ontwikkeling biodiversiteit en ontwikkeling kwaliteitstoerisme. In Balk zijn de afgelopen jaren op innovatieve wijze middelen beschikbaar gesteld voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp. De zorginstelling heeft met het dorp een contract afgesloten, waarin dorpsbewoners verantwoordelijk zijn voor het leveren van vrijwilligers en gedeeltelijke uitvoering van taken. Hierdoor is het voor de zorginstelling rendabel om actief te blijven in een kleine kern.

De inspirerende aanpak uit Friesland nemen we mee in de invulling van de regeling leefbaarheid kleine kernen in de provincie Utrecht. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling. De provinsje Fryslân betanke foar it kijkje yn de keuken!

Wanneer: maandagavond 10 december
Hoe laat: 19.30 uur
Waar: gemeentehuis Bunnik, Singelpark 1 in Odijk

Op maandagavond 10 december vindt de jaarlijkse netwerkbijeenkomst in de Kromme Rijnstreek plaats: het Streekplatform Kromme Rijnstreek.

In de Kromme Rijnstreek bieden verschillende organisaties de helpende hand aan ondernemers en inwoners die plannen hebben voor een vitaal platteland. Tijdens het Streekplatform op 10 december in Bunnik, lanceren we een website waarmee initiatiefnemers op weg geholpen worden. Bij het aanvragen van een vergunning voor plattelandsactiviteiten of duurzame initiatieven die passen in de omgevingsvisie. Ook hoor je deze avond meer over de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen en het Europese plattelandsprogramma LEADER.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een email te sturen naar secretariaatro@houten.nl.

Programma

 • 19.30 uur            Welkom door Hans Marchal (voorzitter Regiocommissie KRS)
 • DEEL 1: Uitvoering Omgevingsvisie
 • 19.40 uur            Onthulling website door wethouders Erika Spil, Hans Marchal en Hilde de Groot
 • 19.45 uur            Toelichting over Uitvoering Omgevingsvisie: website, maatwerkgroep, recreatieproject en asbestregeling
 • 20.15 uur            PAUZE
 • DEEL 2: Subsidieregelingen
 • 20.30 uur            LEADER: door Maike van der Maat (coördinator LEADER)
 • 20.45 uur            Leefbaarheid Kleine Kernen: door Pauline van der Gun (Gebiedscoöperatie O-gen)
 • DEEL 3: NETWERKBORREL
 • 21.00 uur          Netwerkborrel (hapje en drankje) en gelegenheid om rond te lopen en meer info te verkrijgen over de website, regelingen en initiatieven
 • 22.00 uur          Einde avond

 

15 jaar NP Utrechtse Heuvelrug

15 jaar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug!

Het Nationaal Park (NP) Utrechtse Heuvelrug bestaat 15 jaar! Op 18 oktober 2018 werd dit uitgebreid gevierd met een feestelijke bijeenkomst op landgoed De Paltz in Soest. Het Nationaal Park werd op 11 oktober 2003 officieel geopend door toenmalig minister Veerman. Landgoedeigenaren, natuurorganisaties, Provincie Utrecht, gemeenten, terreinbeheerders, diverse belangenorganisaties en O-gen zetten zich al 15 jaar gezamenlijk in voor betere bescherming, versterking en beleving van van de natuur, het landschap en het erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug.

Feest voor park en haar gebruikers

15 Jaar NP Utrechtse Heuvelrug wordt een maand lang gevierd. Onder andere met een speciale jubileumkrant, een fotowedstrijd via social media en het hijsen van de ‘Wij zijn 15’ vlag op door zo’n 20 partners in het park. In de herfstvakantie vindt de Beleefweek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug plaats. Kijk op www.np-utrechtseheuvelrug.nl/wijzijn15 voor meer informatie over 15 jaar NP Utrechtse Heuvelrug, de fotowedstrijd, de Beleefweek en de samenwerkingsagenda.

O-gen en NP Utrechtse Heuvelrug

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is lid van O-gen en een belangrijke partner. Gebiedscoöperatie O-gen verzorgd al jaren het Gebruikersloket voor NP Utrechtse Heuvelrug. Wanneer u een aanvraag wilt doen om een evenement te organiseren in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, dan kan via het Gebruikersloket. Het park is natuurlijk een prachtig gebied, dat zeer geschikt is voor allerlei activiteiten. Van familiereünie op de hei tot een scoutingspeurtocht in het bos, een hardloopwedstrijd, een spelletjesochtend met de klas, een bedrijfsuitje in de natuur, bijzondere mountainbiketochten organiseren of het houden van hippische events.

Bezoek ook het park!

Kom ook naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug! Het is een bron van natuur en cultuur met tal van activiteiten voor jong en oud of gewoon om lekker in te wandelen.

 

Alle voorbereidingen voor de herinrichting van de Elster Buitenwaard zijn succesvol afgerond. Dat betekent dat de werkzaamheden in de uiterwaard bij Elst deze winter van start kunnen gaan. Door het afgraven van een deel van de bovengrond, verwijderen van stenen uit de kribvakken en het aanleggen van geulen ontstaat een gevarieerd natuurgebied. Het wordt een paradijs voor vogels en vissen. En een gebied waar wandelaars kunnen genieten van het unieke rivierenlandschap. Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat hebben Gebiedscoöperatie O-gen opdracht gegeven de herinrichting van het gebied te verzorgen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Biggelaar Grond- en waterbouw en de uitvoering wordt begeleid door Civielmediair. Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure kwamen zij als beste uit de bus. De start en de duur van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weer. Omwonenden van de Elster Buitenwaard worden voor aanvang van de werkzaamheden nader geïnformeerd.

Bloemrijk grasland, moeras en grote grazers

Door het afgraven van de bovengrond ontstaat een natuurgebied met gevarieerd en bloemrijk grasland. Langgerekte geulen doorsnijden straks de uiterwaard. Omdat deze gevoed worden door schoon grondwater bieden ze een uitstekend leefklimaat voor vissen en andere onderwaterfauna. De grond die vrijkomt bij het afplaggen en graven van de geulen wordt verwerkt in de huidige zandwinplas. De plas wordt daardoor kleiner en krijgt flauw aflopende oevers waarop zegge- en rietmoeras kan ontstaan. De grote grazers blijven. Het gebied wordt straks deels begraasd en deels gehooid. De online viewer geeft alvast een impressie hoe het gebied er na de inrichting uit gaat zien.

Project uiterwaarden Nederrijn

De inrichting van de Elster Buitenwaard is onderdeel van het project Uiterwaarden Nederrijn. Daarin wordt gewerkt aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. Het project richt zich op natuurontwikkeling in de Palmerswaard, uiterwaarden rond Rhenen, Elster Buitenwaard en de Lunenburgerwaard.

Natuur- en waterkwaliteitsdoelen realiseren

Met de inrichting van de Elster Buitenwaard als natuurgebied worden verschillende doelen gerealiseerd op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit en het verbinden van ecologisch waardevolle natuurgebieden. Rijkswaterstaat realiseert met dit project doelen vanuit de Kaderrichtlijn water door een aantrekkelijk leefgebied te maken voor dieren en planten die van nature in het rivierengebied thuishoren. (Natura 2000 Kaderrichtlijn Water NNN). Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.