Het trajectplan Duurzame Landbouw Utrecht streeft ernaar om de landbouw een sterker toekomstperspectief te geven. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke doelen. Duurzame Bedrijfsplannen (DBPs) zijn een manier om hiermee aan de slag te gaan. Het doel van de plannen is om bestaande kennis over duurzame landbouwmaatregelen om te zetten in praktische handvatten voor uw bedrijf.

Iedere agrarische ondernemer is uniek. Daarom nodigen LTO Noord en Agrarische Collectieven alle agrarische ondernemers uit Utrecht om mee te doen met een inventarisatie (hiermee bedoelen we dus iedere agrariër ongeacht een lidmaatschap van een agrarische club) om het volgende in beeld te krijgen:

  • Uw persoonlijke doel en toekomstperspectief van uw agrarische bedrijf.
  • Inzicht in welke duurzaamheidsthema’s op uw bedrijf spelen en welke maatregelen u daarbij wilt treffen.
  • Inzicht in de gewenste manier van leren en type hulp dat het beste bij u past.

Op basis van de antwoorden uit de inventarisatie stellen wij een ondersteuningsprogramma samen voor Utrechtse agrarische ondernemers. Hier houden wij u van op de hoogte na afronding van de inventarisatie.

Meedoen kan tot en met 5 april en kost 5 tot 10 minuten van uw tijd.

Klik hier voor de inventarisatie.

Alvast hartelijk bedankt voor de genomen moeite. Heeft u nog vragen? Mail naar Sjoerd Pietersen (LTO Noord), spietersen@ltonoord.nl of José van Miltenburg (Agrarische Collectieven) info@josevanmiltenburg.nl.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in BusinessMonitor, een systeem van LTO Noord. De resultaten worden in gezamenlijkheid geanalyseerd met de Agrarische Collectieven.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ weer open per 2 april 2020.

Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling.

Er is € 100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 210.000 beschikbaar, inclusief € 100.000,- van de provincie Utrecht. Evenals het afgelopen jaar reserveert het waterschap tijdelijke een bedrag van € 70.000,- voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief ‘Utrecht-Oost’. Zo stimuleren we een goede verspreiding van waterkwaliteitsaanvragen over het werkgebied. Deze reservering vervalt vier maanden na de openstelling. Het geld blijft dan wel beschikbaar voor de rest van het gebied.

Evaluatie openstelling 2019
Meer boeren hebben in 2019 gebruik gemaakt van de regeling, in vergelijking met het jaar daarvoor. Zo is het aantal genomen maatregelen meer dan verdubbeld in 2019 (van 40 naar 108 maatregelen). Dit komt door aanpassingen aan de regeling, die na evaluatie van de eerste subsidieronde naar voren kwamen. Zo zijn bijvoorbeeld de maximale subsidiebedragen van drinkbakken en veegmachines naar beneden bijgesteld. Het reserveren van budget voor Utrecht-Oost heeft daarnaast voor een betere verspreiding van de subsidieaanvragen over het beheergebied gezorgd. Een klein gedeelte van het budget voor Utrecht-Oost is niet gebruikt en na vier maanden weer ter beschikking gesteld aan het westelijk deel van het beheergebied.

Samenwerken aan duurzaam agrarisch waterbeheer
De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een watermakelaar uit uw gebied. Hij werkt nauw samen met het agrarische collectief, het waterschap en de subsidieaanvrager om zo tot de beste ideeën te komen. Voor contactgegevens, meer informatie en de volledige evaluatie kijkt u op: www.hdsr.nl/agrariers

Op donderdag 5 maart namen dertig boeren deel aan de bijeenkomst Boer(in) zoekt Toekomst. In Nijkerk kregen zij informatie over het Agroloket, begeleidingstraject Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan. Het doel van de avond was laten zien welke handreikingen er zijn vanuit Landbouwnetwerk Salentein om keuzes voor de toekomst te maken. Een belangrijke boodschap aan de deelnemers van deze avond: ga niet lopen piekeren, maar vraag om hulp!

Agroloket
Het Agroloket is voor alle vragen over het agrarisch ondernemerschap. Paulien Keijzer van het Agroloket vertelde over de centrale rol en de belangrijke doorverwijs functie. Paulien heeft een groot netwerk en kan elke vraag koppelen aan de juiste persoon of instantie. De drempel is laag; bellen mag altijd, een mailtje sturen ook.

De Agro Ondernemersscan
Wat is nodig om te kunnen blijven ondernemen in de regio Foodvalley? Met deze vraag startte Steven van Westreenen (Westreenen Advies voor het buitengebied) over de Agro Ondernemersscan. De scan helpt ondernemers bij het in kaart brengen van kansen en de aanpak ervan. De Agro Ondernemersscan brengt op elf thema’s verbeteringen voor een bedrijf in kaart. Een team van verschillende experts kijkt mee. Na de scan weet je als ondernemer hoe je ervoor staat en waar kansen voor je bedrijf liggen.

Begeleidingstraject Zicht op de Toekomst
Ondernemersbegeleiding gaat over jou, je gezin en jouw bedrijf, vertelt projectleider Klaske Ypma. Hoe houd je als agrarisch ondernemer en boerenfamilie in deze roerige tijden grip op de toekomst van jouw bedrijf? Waar liggen kansen? In het traject Zicht op de Toekomst sta jij als ondernemer centraal, de uitkomst moet passen bij jou en je familie. Het traject start met een verkennend gesprek met Wim Korsten. Dit eerste gesprek is altijd gratis. Samen met Wim maak je de vraag helder en stel je een duidelijk doel. Na dit gesprek kan de boer zelf kiezen voor een agro-coach waarmee zes gesprekken worden gevoerd. Tijdens deze gesprekken, vaak met de hele familie, wordt concreet gemaakt waar het bedrijf staat, wat bij de ondernemer past en waar naartoe wordt gewerkt.
De familie Haalboom vertelt over hun ervaring met de ondernemersbegeleiding. Zij hadden vragen over overname. Hun coach Dorine Zwaan maakte alles bespreekbaar. Een coach stipt ook dingen aan waar je niet aan hebt gedacht of waar je niet gemakkelijk over praat. Verschil in inzicht tussen oudere en jongere generaties kan hierbij een rol spelen. Dorine Zwaan is aanwezig en vult aan dat het belangrijk is om je eigen plan te kennen, elkaar ruimte te geven zodat je allemaal steviger in je schoenen komt te staan en gezamenlijk een duidelijke stip op de horizon zet.

Toekomst voor de landbouw 
In de regio Foodvalley werken partijen binnen Landbouwnetwerk Salentein samen aan een goede toekomst voor de landbouw. Partners van het landbouwnetwerk organiseerden deze avond. Petra Aben (Rabobank) deelt aan het einde van de avond met de zaal dat het goed is om dit soort initiatieven, die ook echt kunnen leiden tot resultaat, te kennen. Gespreksleider Gerard van Santen (O-gen) vult aan dat de ondernemersbegeleiding, de gesprekken en de Agro Ondernemersscan mooie manieren zijn om stappen naar de toekomst te zetten.

Agroloket: op werkdagen bereikbaar op 088 888 66 33 of agroloket@landbouwnetwerksalentein.nl

> Zicht op de Toekomst
> Agro Ondernemersscan
> www.landbouwnetwerksalentein.nl

Buitendijkse deel Hoornwerk aan de voet van de Grebbeberg

Het historische Hoornwerk aan de Grebbedijk in Rhenen wordt versterkt en opgehoogd. Hiermee wordt het achttiende-eeuwse militaire bouwwerk onderdeel van de moderne verdediging tegen het water. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische erfgoed wordt hersteld in het kader van de dijkverbetering en betaalt mee aan het project. Daarnaast komt er geld bij vanuit de Erfgoed Deal.

De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen wordt de komende jaren versterkt. De dijkverbetering biedt een unieke kans om het Hoornwerk bij Rhenen in oude luister te herstellen. Gebiedsontwikkeling Grebbedijk bestaat uit de versterking van de Grebbedijk en maatregelen op het gebied van natuurontwikkeling, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de omgeving van de Grebbedijk.

Win-winsituatie

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is enthousiast over de ontwikkelingen: “Het project is een echte win-winsituatie. De Grebbedijk krijgt de benodigde versterking en het Hoornwerk wordt beter zichtbaar. De provincie draagt zo bij aan waterveiligheid en de leefbaarheid. Ook vind ik het belangrijk om de historische elementen in het landschap van onze provincie goed te bewaren. Zo houden we de historie levend en tastbaar.” Heemraad Patrick Gaynor: “Veilig wonen, werken en recreëren achter de dijk heeft voor het waterschap de prioriteit. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om ook over onze (technische) opgave heen te kijken. Dat het Hoornwerk een dubbele functie krijgt en onderdeel van de waterkering gaat uitmaken is een mooi resultaat van het gebiedsproces en een succes voor alle partners in de omgeving.”

Weer zichtbaar

De Grebbedijk is oorspronkelijk onderdeel van de Grebbelinie. Het Hoornwerk vormt daarin een belangrijke verdedigende schakel. Het buitenste deel van dit oude verdedigingswerk wordt twee meter opgehoogd, zodat het bestand is tegen hoogwater in de Nederrijn. Daarmee bereikt het Hoornwerk de hoogte die het had in 1785. Tegelijkertijd wordt het erfgoed door deze verhoging weer goed zichtbaar in het landschap en krijgt het een nieuwe functie. In plaats van militaire veiligheid dient het straks voor waterveiligheid. De provincie Utrecht, provincie Gelderland, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan deze gebiedsontwikkeling.

Erfgoed Deal

Om de inpassing van het Hoornwerk binnen de versterking van de Grebbedijk te financieren, heeft de provincie Utrecht een beroep gedaan op de Erfgoed Deal. Dit is een samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties, voor het behoud en gebruik van erfgoed bij grote ruimtelijke opgaven. De aanvraag is ingediend mede namens Waterschap Vallei en Veluwe, Utrechts Landschap (eigenaar van het Hoornwerk) en de gemeente Rhenen. De provincie betaalt bijna vijfhonderdduizend euro mee aan het herstel vanuit het Fonds Erfgoedparels en het programma Mooie en veilige dijken. Vanuit de Erfgoed Deal wordt dit aangevuld met een vergelijkbaar bedrag, tot in totaal 900.000 euro. De provincie Utrecht maakt zich vanuit het programma ‘Mooie en veilige dijken’ sterk voor de kwaliteit van de omgeving, waaronder cultureel erfgoed.

Gebiedsontwikkeling Grebbedijk

De Grebbedijk beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. De dijk beschermt een groot gebied met onder meer steden als Veenendaal en Amersfoort tegen een overstroming. De dijk wordt over 5,5 kilometer versterkt. Eind 2024 moet dit klaar zijn. De Grebbedijk ligt in de provincies Utrecht en Gelderland. De versterking van de Grebbedijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit nationale programma voor veilige dijken werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan een waterveilig Nederland in 2050.

De bijeenkomst ‘Hoe werken we samen aan een vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley?’ op donderdag 2 april gaat niet door vanwege de corona maatregelen.

Landbouwnetwerk Salentein en Boer aan het Roer wilden erfbetreders tijdens deze bijeenkomst informeren over initiatieven die het agrarische bedrijf verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld over het begeleidingstraject Zicht op de Toekomst en het landbouwspoor Boer aan het Roer binnen de Regio Deal Foodvalley.

Naar verwachting zal de bijeenkomst worden doorgeschoven tot na de zomer. Op dit moment onderzoeken wij mogelijkheden om wel binnenkort een bijeenkomst in online vorm te organiseren. Wij informeren u zodra hier meer over bekend is.

Landbouwnetwerk Salentein werkt samen met partijen aan een toekomstbestendig, vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley.

Meer informatie: www.landbouwnetwerksalentein.nl

Oeps! We konden je formulier niet vinden.