In juli verscheen het boekje De Grebbelinie, een cultuurhistorische gids. Het boekje is een uitgave van de Stichting Grebbelinie en Gebiedscoöperatie O-gen. Het boekje is een must voor iedereen die de Grebbelinie wil ontdekken.

‘De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids’ legt de geheimen bloot die in de Grebbelinie verborgen zijn. Naast een overzicht van de rijke geschiedenis, het landschap en de natuur, worden 25 afzonderlijke delen van het gebied beschreven. Het boekje dat 192 pagina’s telt, heeft een handzaam formaat van 15,5 cm x 23 cm en bevat prachtige foto’s en gedetailleerde kaarten.

De geschiedenis in een notendop
Na het rampjaar 1672 werd duidelijk dat het westen van Nederland onvoldoende beschermd was bij een aanval uit het oosten. Men liet het oog vallen op het laaggelegen en drassige gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe: de Gelderse Vallei. Door slim gebruik te maken van dit strategische landschap werd een waterlinie gevormd tussen Spakenburg en Rhenen. Het belang van deze linie was duidelijk, maar toch duurde het nog zeventig jaar, tot 1744, voordat de aanleg van start ging. De Grebbelinie werd in de loop van de tijd versterkt, verlengd én afgeschreven. De linie speelde een belangrijke rol tijdens de verdediging van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd in 1951 besloten om de werken van de Grebbelinie op te heffen. De forten, kazematten en sluizen leken het gaandeweg te moeten afleggen tegen nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. In 2011 werd de Grebbelinie een beschermd rijksmonument en spanden vele partijen zich in om dit waardevolle militaire erfgoed voor de huidige en nieuwe generaties te bewaren.

Auteur Bert Rietberg aan het woord
Bert Rietberg is auteur van het boekje en coördinator van het Grebbelinie Bezoekerscentrum. Hij vertelt: ‘Talloze organisaties en individuen hebben zich in de afgelopen jaren ingespannen om de Grebbelinie toegankelijk en beleefbaar te maken: forten en dijken zijn hersteld of gereconstrueerd, kazematten zijn opgeknapt, paden aangelegd en routes ontwikkeld. Het is mooi als het werk van zovelen zichtbaar wordt voor bewoners en bezoekers. Het draagt bij aan de kennis van de omgeving en het besef dat het verdedigen van onze vrijheid grote offers heeft gekost.’ Rietberg komt oorspronkelijk uit het onderwijs en vertelt verder. ‘Het verhaal van de Grebbelinie is ook van grote educatieve waarde. Vele scholen bezoeken jaarlijks de Grebbelinie. Binnen de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en biologie liggen de thema’s voor het oprapen. Er zijn mooie opdrachten te bedenken voor wiskunde en vreemde talen. Ook biedt de gids aan onderzoekers een hoeveelheid basiskennis, aangevuld met foto’s en kaarten.’

‘De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids’ is een uitgave van de Stichting Grebbelinie en Gebiedscoöperatie O-gen, gefinancierd door de provincie Utrecht. Het boekje is online verkrijgbaar voor de prijs van 17,95 euro.

Open Monumentendag Tip!
Op zaterdag 14 september vindt vanaf De Stuw 5 in Amersfoort de wandeling met gids ‘Werk aan de glashut’ plaats. Er start een wandeling om 11.00 uur en 14.00 uur. Aangezien dit verdedigingswerk in particulier bezit is, betekent de Open Monumentendag dé kans voor iedereen om dit stukje groen in Amersfoort te bezoeken.
> Lees meer over de wandeling Werk aan de Glashut

 

 

Dit project wil agrariërs in Utrecht-Oost handvatten geven om direct met kringlooplandbouw aan de slag te gaan op hun bedrijf. Vertrouwde en nieuwe communicatiemiddelen worden ingezet om kennis te delen. Ze sluiten aan bij de bedrijfsstijlen die in het werkgebied aanwezig zijn: van veel tot weinig grasland, en van intensief tot extensief.

Via een folder en de website kringlooplandbouw.nl wordt alle beschikbare kennis over kringlooplandbouw opgespoord en ontsloten. Daarnaast worden enkele kringloopcoaches getraind en ingezet bij de kennisverspreiding. Dit zijn boeren die als ambassadeur van het project gaan optreden. Per deelregio zal 1 voorloperbedrijf als demobedrijf worden ingericht. Ook komen er demonstratiedagen en trainingen over de precisiekringloop. Een 2-wekelijkse ‘kringloop-column’ speelt in op actuele kringloopmaatregelen in de provincie. Speciaal opgenomen filmpjes gaan in op duurzaam bodembeheer en laten zien hoe agrariërs kringlopen verder kunnen sluiten. Ook komen er ‘company kringloop-events’ en start de jaarlijkse verkiezing van de beste kringloopbodemboer. Behalve de vertrouwde contacten met de voerindustrie worden ook accountants, dierenartsen, loonwerkers en andere erfbetreders bij het project betrokken. Als afsluiting van het project wordt een grote eindmanifestatie georganiseerd.

Meer informatie: https://lami.nl/projecten/kringlooplandbouw-utrecht-oost-van-a-naar-bete

Vanuit het project POP3 Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter organiseert Boervenverstand de verkiezing van de beste Kringloopboer van de provincie Utrecht. U kunt prijzen winnen om de kringloop op uw bedrijf verder te optimaliseren. Doet u mee? Meldt u zich dan uiterlijk 1 september 2019 aan.

Prijzen

  • 1e prijs: Een consult van een van de projectadviseurs naar keuze: Wim van de Geest (voeding en strategie), Wim de Hoop (bodem en bemesting), Boerenverstand (veevoeding en duurzaamheid)
  • 2e prijs: Gratis bodemanalyse uitgebreid pakket
  • 3e prijs: Gratis bodemanalyse uitgebreid pakket
  • 4e prijs: Een grashoogtemeter t.w.v. €150
  • 5e prijs: Een grashoogtemeter t.w.v. €150

Meedoen?
Meer informatie en het aanmeldformulier voor de verkiezing vindt u op www.boerenverstand.nl/verkiezing. U kunt zich tot uiterlijk 1 september 2019 aanmelden.

Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland zijn op 16 mei jl. een openbare grondruil gestart. Het doel is hiermee grotere aaneengesloten natuurgebieden te creëren en zo de natuur in Gelderland te versterken. Ook willen we de betrokkenheid van particulieren bij natuurbeheer vergroten.

Staatsbosbeheer en de provincie brengen allebei gronden in. Ook particulieren of (maatschappelijke) organisaties kunnen grond verwerven. Toekomstige eigenaren zijn verplicht om de natuur in stand te houden. Inschrijven op een kavel kan nog tot en met 31 augustus 2019.

Gebiedscoöperatie O-gen is betrokken bij dit project als projectleider.

Informatie over de kavels: www.grondruilgelderland.nl

Op woensdag 28 augustus bent u tussen 13.30 en 15.30 uur welkom om deel te nemen aan drie workshops in het kader van het thema ‘Werken aan robuuster grasland’. Er zijn workshops over kruiden, water vasthouden en gezonde bodem. De workshops duren 20 minuten. Er zijn drie rondes zodat u aan elke workshop kunt deelnemen.

1. Workshop Kruiden:
Praktijkbedrijf Erve Mentink uit Deurningen en VOF Wolleswinkel delen ervaringen over de aanleg, het management, de droogteresistentie en opbrengsten van grasland-kruidenmengsels.

2. Workshop Water:
Hoe houd je water langer vast? Jouke Rozema (Aequator Advies) laat resultaten van het project Flexibel Peilbeheer zien en geeft tips en adviezen.

3. Workshop Bodem:
Jan Aaldering (ABZ Diervoeding) spreekt over werken aan een gezonde bodem voor een optimale gewasopbrengst.

Datum en tijd

woensdag 28 augustus
13.30 uur – 15.30 uur

Locatie
VOF Wolleswinkel-Hanskamp
Barneveldseweg 37
Renswoude

Deze middag wordt aangeboden door ABZ Diervoeding in samenwerking met het project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor koffie en thee. De workshops worden afgesloten met een drankje en een hapje.

 


De stuwtjes op het bedrijf van de familie Wolleswinkel zijn geplaatst met steun uit het POP-3 project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost.

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland

 

De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Eén van de maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Gelderland wil samen de eerste stap zetten naar een energieneutrale provincie en zorgen voor de aanplant van ten minste 100.000 bomen en struiken aankomend plantseizoen.

Het doel is om naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren te versterken en biodiversiteit te verhogen. Met een aantal acties worden de aanplant van lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels, bijenhaag, patrijzenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg gestimuleerd. Daarnaast gaat Gelderland voor meer schaduwbomen terug in het landschap, dit kan met de aanplant van bomenrijen, boomgroepen of solitaire bomen in of naast het weiland.

Hoe werkt het?
De 100.000 bomen en struiken kunnen aankomend plantseizoen aangeplant worden door middel van drie regio gebonden acties, te weten: herstel coulisselandschap Achterhoek, heggen en hagen in het Rivierengebied en herstel houtsingels op de Veluwe. Er start provinciaal een actie voor de aanplant van schaduwbomen en er komen regionale informatiebijeenkomsten.

Lees meer over de acties op https://landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken/

Bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Eind juni en begin juli vonden presentaties plaats van de resultaten van het werk aan de Cultuurhistorische Waardenkaarten voor de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg.

De oorspronkelijke termijn om te reageren op de kaarten van 15 juli is verlengd tot 4 augustus. Bureau SB4 uit Wageningen verzamelt de opmerkingen en biedt de kaarten daarna aan bij de deelnemende gemeenten. Bekijk de kaarten via www.sb4.nl/chw4.

Meer informatie of opmerkingen
Uw opmerkingen kunt u sturen naar Bureau SB4 uit Wageningen via info@sb4.nl. Bij SB4 kunt u ook terecht met vragen over de waardenkaarten. Met vragen over het project kunt u contact opnemen met Bert Rietberg, projectleider bij O-gen, b.rietberg@o-gen.nl.

> Meer over het project Cultuurhistorische Waardenkaarten

Op 25 en 27 juni en op 2 en 4 juli vinden de presentaties van de eerste resultaten van het werk aan de Cultuurhistorische Waardenkaarten. Er zijn presentaties in de vier deelnemende gemeenten; Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg. Mensen met interesse voor de cultuurhistorie van hun gemeenten zijn van harte welkom.

Elke avond vindt vanaf 19.30 uur een presentatie van de kaarten plaats en zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. De kaarten zijn een belangrijke bron bij het opstellen van o.a. bestemmingsplannen. Gemeenten voldoen met de kaarten aan de wettelijke verantwoording en verankeren ermee cultuurhistorie in het gemeentebeleid.

Ruim een jaar werd er gewerkt aan het in kaart brengen van alle denkbare punten, lijnen en vlakken met cultuurhistorische betekenissen. Bestaande informatie van het Rijk en de provincie Utrecht werd hierbij meegenomen. Ook leverden vele historische verenigingen, (monumenten-)commissies, cultuurorganisaties en gebiedskenners een bijdrage. Van november 2018 tot en met april 2019 zijn binnen de gemeentegrenzen alle panden van vóór 1966 bekeken behalve de panden en structuren die al eerder een monumentale status kregen. Bijzondere elementen uit deze inventarisatie zijn opgetekend in de digitale kaart en van een waardering voorzien.

De coördinatie van het project was in handen van Gebiedscoöperatie O-gen. O-gen heeft een breed netwerk in het gebied en kon daardoor partijen betrekken om mee te denken en bij te dragen aan de kaart. De provincie Utrecht trad op als ondersteuning voor de gemeente met kennis en middelen. Bureau SB4 voerde de opdracht van de gemeenten Renswoude, Rhenen, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug uit. De Cultuurhistorische Waardenkaarten zijn te bekijken via www.sb4.nl/chw4.

Meld u aan!
Aanmelden voor de publieksavonden kan via een e-mail naar secretariaat@o-gen.nl

Publieksavonden Cultuurhistorische Waardenkaarten

Rhenen: dinsdag 25 juni
Raadszaal gemeentehuis; Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen.
Tijd: 19.30-21.30 uur. (inloop 19.00 uur)

Renswoude: donderdag 27 juni
Raadszaal gemeentehuis; Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude
Tijd: 19.30-21.30 uur. (inloop 19.00 uur)

Utrechtse Heuvelrug: dinsdag 2 juli
Raadszaal gemeentehuis Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop 19.00 uur)

Woudenberg: donderdag 4 juli
Hotel restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop 19.00 uur)