Op donderdag 5 maart namen dertig boeren deel aan de bijeenkomst Boer(in) zoekt Toekomst. In Nijkerk kregen zij informatie over het Agroloket, begeleidingstraject Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan. Het doel van de avond was laten zien welke handreikingen er zijn vanuit Landbouwnetwerk Salentein om keuzes voor de toekomst te maken. Een belangrijke boodschap aan de deelnemers van deze avond: ga niet lopen piekeren, maar vraag om hulp!

Agroloket
Het Agroloket is voor alle vragen over het agrarisch ondernemerschap. Paulien Keijzer van het Agroloket vertelde over de centrale rol en de belangrijke doorverwijs functie. Paulien heeft een groot netwerk en kan elke vraag koppelen aan de juiste persoon of instantie. De drempel is laag; bellen mag altijd, een mailtje sturen ook.

De Agro Ondernemersscan
Wat is nodig om te kunnen blijven ondernemen in de regio Foodvalley? Met deze vraag startte Steven van Westreenen (Westreenen Advies voor het buitengebied) over de Agro Ondernemersscan. De scan helpt ondernemers bij het in kaart brengen van kansen en de aanpak ervan. De Agro Ondernemersscan brengt op elf thema’s verbeteringen voor een bedrijf in kaart. Een team van verschillende experts kijkt mee. Na de scan weet je als ondernemer hoe je ervoor staat en waar kansen voor je bedrijf liggen.

Begeleidingstraject Zicht op de Toekomst
Ondernemersbegeleiding gaat over jou, je gezin en jouw bedrijf, vertelt projectleider Klaske Ypma. Hoe houd je als agrarisch ondernemer en boerenfamilie in deze roerige tijden grip op de toekomst van jouw bedrijf? Waar liggen kansen? In het traject Zicht op de Toekomst sta jij als ondernemer centraal, de uitkomst moet passen bij jou en je familie. Het traject start met een verkennend gesprek met Wim Korsten. Dit eerste gesprek is altijd gratis. Samen met Wim maak je de vraag helder en stel je een duidelijk doel. Na dit gesprek kan de boer zelf kiezen voor een agro-coach waarmee zes gesprekken worden gevoerd. Tijdens deze gesprekken, vaak met de hele familie, wordt concreet gemaakt waar het bedrijf staat, wat bij de ondernemer past en waar naartoe wordt gewerkt.
De familie Haalboom vertelt over hun ervaring met de ondernemersbegeleiding. Zij hadden vragen over overname. Hun coach Dorine Zwaan maakte alles bespreekbaar. Een coach stipt ook dingen aan waar je niet aan hebt gedacht of waar je niet gemakkelijk over praat. Verschil in inzicht tussen oudere en jongere generaties kan hierbij een rol spelen. Dorine Zwaan is aanwezig en vult aan dat het belangrijk is om je eigen plan te kennen, elkaar ruimte te geven zodat je allemaal steviger in je schoenen komt te staan en gezamenlijk een duidelijke stip op de horizon zet.

Toekomst voor de landbouw 
In de regio Foodvalley werken partijen binnen Landbouwnetwerk Salentein samen aan een goede toekomst voor de landbouw. Partners van het landbouwnetwerk organiseerden deze avond. Petra Aben (Rabobank) deelt aan het einde van de avond met de zaal dat het goed is om dit soort initiatieven, die ook echt kunnen leiden tot resultaat, te kennen. Gespreksleider Gerard van Santen (O-gen) vult aan dat de ondernemersbegeleiding, de gesprekken en de Agro Ondernemersscan mooie manieren zijn om stappen naar de toekomst te zetten.

Agroloket: op werkdagen bereikbaar op 033 2776390 (keuze 2) of agroloket@landbouwnetwerksalentein.nl

> Zicht op de Toekomst
> Agro Ondernemersscan
> www.landbouwnetwerksalentein.nl

Buitendijkse deel Hoornwerk aan de voet van de Grebbeberg

Het historische Hoornwerk aan de Grebbedijk in Rhenen wordt versterkt en opgehoogd. Hiermee wordt het achttiende-eeuwse militaire bouwwerk onderdeel van de moderne verdediging tegen het water. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische erfgoed wordt hersteld in het kader van de dijkverbetering en betaalt mee aan het project. Daarnaast komt er geld bij vanuit de Erfgoed Deal.

De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen wordt de komende jaren versterkt. De dijkverbetering biedt een unieke kans om het Hoornwerk bij Rhenen in oude luister te herstellen. Gebiedsontwikkeling Grebbedijk bestaat uit de versterking van de Grebbedijk en maatregelen op het gebied van natuurontwikkeling, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de omgeving van de Grebbedijk.

Win-winsituatie

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is enthousiast over de ontwikkelingen: “Het project is een echte win-winsituatie. De Grebbedijk krijgt de benodigde versterking en het Hoornwerk wordt beter zichtbaar. De provincie draagt zo bij aan waterveiligheid en de leefbaarheid. Ook vind ik het belangrijk om de historische elementen in het landschap van onze provincie goed te bewaren. Zo houden we de historie levend en tastbaar.” Heemraad Patrick Gaynor: “Veilig wonen, werken en recreëren achter de dijk heeft voor het waterschap de prioriteit. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om ook over onze (technische) opgave heen te kijken. Dat het Hoornwerk een dubbele functie krijgt en onderdeel van de waterkering gaat uitmaken is een mooi resultaat van het gebiedsproces en een succes voor alle partners in de omgeving.”

Weer zichtbaar

De Grebbedijk is oorspronkelijk onderdeel van de Grebbelinie. Het Hoornwerk vormt daarin een belangrijke verdedigende schakel. Het buitenste deel van dit oude verdedigingswerk wordt twee meter opgehoogd, zodat het bestand is tegen hoogwater in de Nederrijn. Daarmee bereikt het Hoornwerk de hoogte die het had in 1785. Tegelijkertijd wordt het erfgoed door deze verhoging weer goed zichtbaar in het landschap en krijgt het een nieuwe functie. In plaats van militaire veiligheid dient het straks voor waterveiligheid. De provincie Utrecht, provincie Gelderland, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan deze gebiedsontwikkeling.

Erfgoed Deal

Om de inpassing van het Hoornwerk binnen de versterking van de Grebbedijk te financieren, heeft de provincie Utrecht een beroep gedaan op de Erfgoed Deal. Dit is een samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties, voor het behoud en gebruik van erfgoed bij grote ruimtelijke opgaven. De aanvraag is ingediend mede namens Waterschap Vallei en Veluwe, Utrechts Landschap (eigenaar van het Hoornwerk) en de gemeente Rhenen. De provincie betaalt bijna vijfhonderdduizend euro mee aan het herstel vanuit het Fonds Erfgoedparels en het programma Mooie en veilige dijken. Vanuit de Erfgoed Deal wordt dit aangevuld met een vergelijkbaar bedrag, tot in totaal 900.000 euro. De provincie Utrecht maakt zich vanuit het programma ‘Mooie en veilige dijken’ sterk voor de kwaliteit van de omgeving, waaronder cultureel erfgoed.

Gebiedsontwikkeling Grebbedijk

De Grebbedijk beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. De dijk beschermt een groot gebied met onder meer steden als Veenendaal en Amersfoort tegen een overstroming. De dijk wordt over 5,5 kilometer versterkt. Eind 2024 moet dit klaar zijn. De Grebbedijk ligt in de provincies Utrecht en Gelderland. De versterking van de Grebbedijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit nationale programma voor veilige dijken werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan een waterveilig Nederland in 2050.

De bijeenkomst ‘Hoe werken we samen aan een vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley?’ op donderdag 2 april gaat niet door vanwege de corona maatregelen.

Landbouwnetwerk Salentein en Boer aan het Roer wilden erfbetreders tijdens deze bijeenkomst informeren over initiatieven die het agrarische bedrijf verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld over het begeleidingstraject Zicht op de Toekomst en het landbouwspoor Boer aan het Roer binnen de Regio Deal Foodvalley.

Naar verwachting zal de bijeenkomst worden doorgeschoven tot na de zomer. Op dit moment onderzoeken wij mogelijkheden om wel binnenkort een bijeenkomst in online vorm te organiseren. Wij informeren u zodra hier meer over bekend is.

Landbouwnetwerk Salentein werkt samen met partijen aan een toekomstbestendig, vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley.

Meer informatie: www.landbouwnetwerksalentein.nl

Op 19 februari vond in Haarzuilens het LEADER-café over nieuwe functies op het platteland plaats. Na een kort welkom door Ruud van Bennekom, voorzitter van LEADER Utrecht-Oost, vertelde LEADER-coördinator Martijn Plomp kort dat LEADER veel meer is dan alleen subsidie. LEADER zet ook in op het inzetten van kennis en verzorgen van inspiratiesessies zoals deze avond.

Rick van Rijn opende de avond met zijn ervaringen bij de oprichting van zijn Geertje’s Hoeve, een nieuw bedrijf in een gebied dat door Natuurmonumenten in gebruik was genomen. Rick wilde geiten, dus de agrarische functie moest terug.

Antwoord op alle vragen

Na een korte introductie op de Nederlandse wet- en regelgeving, schakelden Helmer Wieringa en Maria van Boxtel van Land & Co snel over naar het belangrijkste doel van de avond: vragen van ondernemers beantwoorden. De 80 deelnemers schreven hun vragen op een A4 waarna deze allemaal en één voor één werden besproken en toegelicht. Hieronder een greep uit de vragen die deze avond voorbij kwamen.

Welke wetten zijn van belang voor het opstarten van een camping? Wie moet welke vergunning aanvragen als ik een foodtruck op mijn erf uitnodig? Mag ik een agrarische bedrijfswoning verhuren aan particulieren? Wanneer ben je niet meer agrarisch en wat mag dan wel? Hoe kan ik bewoning mogelijk maken in bestaande gebouwen? Mag je zomaar groenten en fruit verkopen vanaf je erf en als ik daarbij een theetuin wil, moet ik dan wat regelen? Voldoende vragen om de avond mee te vullen en voldoende antwoorden die weer andere vragen opriepen.

LEADER-festival: 9 maart 2020

Aan het eind van de avond attendeerde LEADER-coördinator Maike van der Maat de aanwezigen op het komende LEADER-festival op 9 maart. Ook riep zij op om, mocht je met een idee rondlopen, snel contact te zoeken met de LEADER coördinatoren: 15 november dit jaar is het laatste moment om een formele subsidieaanvraag in te dienen! Om ondernemers daarbij te helpen overweegt LEADER een traject te starten waarbij je in vier á vijf sessies toewerkt naar een plan. Mocht je interesse hebben, meld je dan bij LEADER-coördinator Maike van der Maat, maike@consultopmaat.nl.

Kijk voor meer info over LEADER op www.o-gen.nl/leader.

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering), wind op zee, en zon. Er is een nieuwe openstelling van 17 maart tot 2 april. Er is een budget van 4 miljard euro.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.rvo.nl.

 

 

ENM

Het project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit project is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Maar waar en hoe begin je als agrarisch ondernemer, welke investering levert het meeste op?

Duurzaam verdienmodel

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot ontving op de boerderij van Robert en Willeke Peek in Wilnis het adviesrapport ‘Energieneutrale Melkveehouderij, leren van een traject’. Het rapport doet verslag van de ervaringen rondom het verlagen en verduurzamen van het energieverbruik op melkveehouderijbedrijven. ‘Mooi dat de mensen van de voorbeeldbedrijven bereid zijn geweest om hun nek uit te steken en dat we samen lessen kunnen trekken. Het is belangrijk dat de agrarische sector gaat verduurzamen, maar daarbij is het een voorwaarde om dat te baseren op een duurzaam verdienmodel.’

De onderzoeksperiode bracht een aantal duidelijke aandachtspunten naar voren. Energieverbruik verduurzamen begint met inzicht in het verbruik. In de melkveehouderij gaat het om het melken, het koelen, het reinigen, het verwarmen van het water voor de koeien en de verlichting. Door doordacht te besparen in al deze onderdelen van het bedrijfsproces, kan een melkveehouder zijn energieverbruik van gemiddeld 50 kWh voor 1000 kg melk, terugbrengen tot zo’n 26/27 kWh per 1000 kg melk. Een volledig duurzaam ingericht nieuw bedrijf verbruikt nog maar 20 kWh per 1000 kg melk. Besparingen kunnen de boer tot wel 5.000 euro per jaar opleveren.

Betere afstelling apparaten

Energiebesparing is goed mogelijk door betere afstelling van apparaten. En zeker ook bij nieuwe investeringen, in stallen of apparatuur. Dat vraagt om besluitvorming op basis van het totale kostenplaatje. Dus niet alleen uitgaand van de investeringskosten, maar ook rekenend met de kosten van het onderhoud en de energiekosten. Dat resulteert in maatregelen die aan het eind van de streep meer energie besparen en voordeliger zijn. De tweede invalshoek is de opwek van duurzame energie. Hoe kan een melkveehouder zo veel mogelijk op zijn eigen grond voorzien in zijn eigen energie? Zonnepanelen in combinatie met eventueel een kleine windmolen, zijn relatief eenvoudig te plaatsen en leveren een direct en aansprekend resultaat op. Het traject heeft laten zien dat energie besparen niet altijd eenvoudig is maar wel veel potentie heeft. In de melkveehouderij en in andere sectoren. Het ontlast ook ons overbelaste elektriciteitsnetwerk. Een thema dat meer aandacht verdient in de energietransitie.

Tips

Wilt u weten wat u kunt doen om elektriciteitsverbruik te verminderen of om zelf energie op te wekken? Samen met Utrecht-West onderzochten we wat er kan, wat er nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Kijk voor handige factsheets en tips op www.lami.nl.

Het traject Energieneutrale Melkveehouderij maakte deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.


Fotobijschrift: Joris Hogenboom, voorzitter van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij overhandigt gedeputeerde Hanke Bruins Slot het rapport.

De zoektocht naar ideeën voor Het Beste Idee van Varkensland is gestart! Vanaf 18 februari kan iedereen met een goed idee voor de varkenshouderij zich melden via www.hetbesteideevanvarkensland.nl. De vijf beste ideeën verdienen een plek in de finale en maken kans op extra aandacht en een bijdrage om de eerste stap te maken tot realisatie van het idee.

Dien uw idee voor 30 maart in

De organisatie roept varkenshouders, dierenartsen, studenten, sectorpartners en andere ondernemers met een toekomstgericht idee, plan of concept op zich voor 30 maart te melden. Zowel ideeën en toepassingen van binnen als buiten de sector kunnen voor innovatieve oplossingen zorgen. Het Beste Idee van Varkensland viert in 2020 haar lustrum. De jaarlijkse contest mobiliseert elk jaar meer varkenshouders en sectorgenoten. Wederom hoopt de organisatie op een mooi aantal inzendingen met innovatieve ideeën.

Masterclass voor de finalisten

In april verdiept een onafhankelijk adviesteam zich in de ingezonden ideeën en bepaalt welke vijf plannen doorgaan naar de finale. De jury bestaat uit Bart Verhees (POV), Marije Thybaut (VKON), Klaas Visscher (Coöperatie Varkensartsen), Mart Bloemendal (Rabobank) en Lianne de Bie (SFYN Nederland). Samen met dit team van deskundigen en Kennispoort Regio Zwolle helpt de organisatie de finalisten bij het verder ontwikkelen van het idee. Tijdens een Masterclass leren de finalisten het idee in een businessmodel vorm te geven en bereiden zij zich voor op hun pitch voor de Varkensland finale op 13 mei 2020 in Ede.

Over het Beste Idee Van Varkensland

Het Beste Idee Van Varkensland is in het leven geroepen om de Nederlandse varkenssector te mobiliseren om innovatieve concepten te ontwikkelen waarmee dier en mens beter kunnen leven. Het Beste Idee van Varkensland is een jaarlijkse contest waar ideeën voor de sector bedacht, uitgewerkt en ontwikkeld worden. De eerste drie edities waren regionaal van karakter, de organisatie van de vierde en vijfde editie is, mede dankzij steun van diverse partners, landelijk opgezet. Eén van de doelstellingen van Het Beste Idee van Varkensland is om de varkenssector in de volle breedte te inspireren en na te denken over innovatie. Even belangrijk is dat via dit evenement het publiek wordt geïnformeerd over innovatieve ontwikkelingen in de varkenshouderij. Het Beste Idee van Varkensland is in Overijssel ontstaan op initiatief van Coöperatie Varkensartsen en VKON. Dankzij de steun van negen partners, te weten LTO Noord, de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij), Kennispoort Regio Zwolle, Rabobank en de provincie Overijssel, Privon, Aeres, De Heus en LNV wordt deze vijfde editie wederom landelijk gehouden.

www.hetbesteideevanvarkensland.nl

Voedselbossen

Op dinsdag 31 maart vindt de bijeenkomst Voedselbossen & Agroforestry in de provincie Utrecht plaats. Deze dag wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden van agroforestry en voedselbossen voor boeren en grondeigenaren.

Voedselbossen en agroforestry staan sinds een aantal jaren in de belangstelling en op kleine – maar groeiende – schaal wordt er in Nederland mee geëxperimenteerd. Voor boeren en tuinders kan het een interessante aanvulling zijn op de bedrijfsvoering. En het draagt bij aan de biodiversiteit op het bedrijf, het vastleggen van koolstof, aantrekkelijker maken van het landschap, betere beschikbaarheid nutriënten, habitat voor nuttige insecten, vogels en zoogdieren.

Ron van Zandbrink van Boerderij Tussen de Hagen, laat zien hoe ze op het bedrijf actief bezig zijn met aanplant van hagen en fruit- en notenbomen en wat de overwegingen zijn om ze aan te planten. Ron Laat zien dat het niet zo ingewikkeld is om te starten met de aanplant van bomen en struiken op een boeren bedrijf.

Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om vragen te stellen over de toepasbaarheid. Aan het eind van de bijeenkomst inventariseren we de wensen en behoeften voor vervolg, bijvoorbeeld het opzetten van een cursus Voedselbossen.

Programma

10.00   Inloop & ontvangst
10.15    Welkom & toelichting op programma
10.30   Agroforestry: wat is het, kansen en mogelijkheden. Evert Prins, Louis Bolk Instituut
11.00    Voedselbossen in Nederland. Wouter van Eck & Isabelle van der Zanden, Stichting voedselbosbouw
11.30    Gastsprekers in gesprek met de zaal
12.00   Toelichting op subsidie Kleine Landschapselementen door de provincie Utrecht
12.15    Lunch
13.00   Rondleiding over Boerderij Tussen de Hagen, Ron van Zandbrink
14.00   Terugblik en inventarisatie voor vervolg
14.30   Afsluiting

Tijd

10.00 – 14.30 uur

Waar
Boerderij Tussen de Hagen
Hessenweg 82
Stoutenburg (bij Leusden)

Kosten
€ 20,- per deelnemer (incl. lunch)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website van de Natuur en Milieu Federatie Utrecht. Vragen over de bijeenkomst kunt u stellen aan Alies van den Berg via a.vanden.berg@nmu.nl of 06 38 080 972.

Boer zoekt Toekomst

Tijdens de bijeenkomst ‘Boer(in) zoekt Toekomst’ op donderdag 5 maart in Nijkerk hoort u alles over ondernemersbegeleiding voor agrariërs. U hoort deze avond over het Agroloket waar u terecht kunt met al uw vragen en over de mogelijkheden van begeleidingstraject Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan.

In de regio Foodvalley werken agri- en foodondernemers, kennisinstellingen en overheid in Landbouwnetwerk Salentein samen aan het versterken van de agrarische sector. Door het gesprek aan te gaan en behoeften in kaart te brengen, worden agrarische ondernemers gemotiveerd om na te denken over de toekomst.

75 begeleidingstrajecten en 20 Agro Ondernemersscans

Agrarische ondernemers kunnen een beroep doen op een vrijblijvend verkenningsgesprek met een coach. Er zijn 75 begeleidingstrajecten en 20 trajecten van de Agro Ondernemerscan beschikbaar. Op 5 maart hoort u bij de Rabobank aan de Van Het Hoffstraat 24 in Nijkerk hoe u hier gebruik van kunt maken.

Programma Boer(in) zoekt Toekomst

19.45 uur – Ontvangst
20.00 uur – Opening
20.05 uur – Introductie Agroloket
20.30 uur – De Rotonde: Agro Ondernemersscan
21.00 uur – Zicht op de Toekomst: Ondernemersbegeleiding
21.30 uur – Borrel en de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek
22.00 uur – Einde

Lukt het niet om op 5 maart te komen en wilt u meer weten over Ondernemersbegeleiding, bel dan het Agroloket (werkdagen op 033 277 6390) of kom in het voorjaar naar de informatieavond in Ede. Bij het Agroloket kunnen agrarische ondernemers terecht met al hun vragen over ondernemerschap.

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door de partners van Landbouwnetwerk Salentein waaronder de betrokken gemeenten, LTO Noord Gelderse Vallei, Gebiedscoöperatie O-gen, Schuiteman Accountants & Adviseurs, Van Westreenen, Boerderij ’t Paradijs, Rabobank en de provincie Gelderland. 

De Ambachtshoeve organiseert cursussen, workshops, excursies en lezingen over ambachten. Op zaterdag 8 februari start een reeks van vijf zaterdagen met vogelwandelingen rondom Leusden. Vanaf 14 februari start de cursus stoelen matten. Kijk voor alle cursussen op www.ambachtshoeve.nu. Via deze website kunt u zich opgeven voor de cursussen en meer informatie vinden over de activiteiten van de Ambachtshoeve.

Vanaf zaterdag 8 februari: vogels kijken en herkennen
Altijd al meegenomen willen worden in de wondere wereld van vogels? Op zaterdag 8 februari start een reeks van vijf vogelexcursies. De excursies zijn gratis en zijn op zaterdag 8 februari, 14 maart, 4 april, 9 mei en 13 juni. Neem uw verrekijker mee en ga samen op pad. De excursies starten met een kop koffie/thee op Hoeve Groot Zandbrink (Leusden). Elke wandeling heeft een ander thema. Op 8 februari bekijkt u vogels in akkerranden en zaadeters in de omgeving van Hoeve Groot Zandbrink onder leiding van Theo Greefhorst en Kees van Wegen. Zaterdag 14 maart staat in het teken van standvogels en teruggekeerde trekvogels. Op 4 april spotten we weidevogels langs de Modderbeek en op zaterdag 9 mei gaan we zangvogels tellen in Hardeveld. Zaterdag 13 juni staat in het teken van roofvogels in Moorst en Hardeveld.

Vrijdag 14, 21 en 28 februari: cursus stoelen matten
In het rivierengebied groeien verschillende soorten biezen zoals de driekante bies de heen-, of zeebies en de mattenbies. De laatste is geschikt voor het maken van de zitting van stoelen. Biezen groeien op kale slikken en worden vanaf half juni geoogst en na bewerking benut voor het maken van manden en het ‘matten’ van stoelzittingen. Wilt u leren over biezenteelt, de verweking en zelf leren om te ‘matten’? Geef u dan op voor deze workshop van drie dagen (9.00 – 15.30 uur). Docent Hendrik Ruitenbeek is een ervaren biezenmatter met veel kennis over de achtergrond van het matten. Kosten voor materialen en koffie/thee bedragen 90 euro voor 3 dagen.

Meld u aan en ontwikkel uw vakmanschap!
Vanuit de Ambachtshoeve worden cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten aangeboden om meer te leren of aan de slag te gaan met ambachten. Binnenkort zijn er ook workshops vachtvilten, lezingen bijwonen of meedoen aan de basisgroep smeden. Iedereen kan hier aan mee doen.

Meer informatie: www.ambachtshoeve.nu