Heb jij een vernieuwend idee voor het platteland van de provincie Utrecht? Een idee dat ook nog eens gaat over het verbinden van stad en platteland, voedsel van dichtbij, recreatie op het platteland, educatie, circulaire economie of duurzame energie? Of dat bijdraagt aan de verbetering van sociale contacten en de zorg voor elkaar? Meld je dan aan voor het LEADER-festival op 9 maart bij Fort Vechten in Bunnik en kom dichterbij het waarmaken van je droom. Het wordt een avond vol informatie, inspiratie, netwerken en tips!

Ook als je gewoon nieuwsgierig bent naar wat er bruist en borrelt in de provincie, of als je het leuk vindt om mee te denken met anderen, ben je van harte welkom! Het wordt een interactieve avond met inspirerende sprekers en veel gelegenheid om tips uit te wisselen, kennis te delen en contacten te leggen.

Nog tot november 2020!
LEADER is een Europees programma dat initiatieven ondersteunt die bijdragen aan een vitaal en levendig platteland. Het draait om ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied. Grijp nu je kans want de LEADER-subsidie kan nog worden aangevraagd tot november 2020.

Programma

19.30 uur – Inloop langs informatietafels
20.00 uur – Welkomstwoord Laurens de Graaf, Ruud van Bennekom en Hanke Bruins Slot

20:30 uur – Ronde 1 – Inspiratie over de volgende thema’s:

Zaal A: Voedsel van dichtbij: Joëlle te Voortwis van boerderij De Lindenhoff heeft een passie voor authentieke producten (met smaak!) en sociaal ondernemerschap. Hoe kun je je als jonge agrarisch ondernemer onderscheiden in de markt? Joelle deelt de ervaringen over de ‘reis’ die zij en haar partner Dirco hebben gemaakt als ondernemers in het agrarisch landschap.

Zaal B: Educatie (over natuur en landschap en voedselproductie)Project “Ambachtshoeve” – Bouwe van der Eems van Stichting Behoud Oude Werktuigen. Hoe houd je boerenambachten zoals houtbewerken en smeden en in stand en geef je dit door aan de volgende generatie? Bouwe van der Eems van Stichting Behoud Oude Werktuigen vertelt over het LEADER project Ambachtshoeve, waar een vrijwilligersnetwerk wordt ontwikkeld en vrijwilligers worden opgeleid tot ambachtslieden.

Zaal C: Circulaire economie en kringlopen/duurzame dorpenProjectKlusLus” – Arie Korevaar van KoreNet. Hoe introduceer je de Circulaire Economie op een praktische en eenvoudige manier bij je klanten en personeel? Door er niet alleen over te praten, maar het gewoon te doen!!! Arie Korevaar vertelt hoe hij dit heeft aangepakt.

21:00 uur – Korte pauze en wisseling

21:15 uur – Ronde 2 – Inspiratie over de volgende thema’s:

Zaal A: Voedsel van dichtbij: Lokaal Voedsel Utrecht – Marianne Karstens en Sandra van Kampen
Ben je voedselproducent en wil je je producten (meer) lokaal afzetten? Of ben je als bedrijf of organisatie juist van plan om lokaal geproduceerd voedsel op de menukaart te zetten of te gaan verkopen? Kom dan naar deze inspiratiesessie! Marianne Karstens en Sandra van Kampen vertellen welke activiteiten er de komende twee jaar vanuit “Lokaal Voedsel Utrecht” worden georganiseerd om de markt voor regionaal voedsel een boost te geven.

Zaal B: Sociale innovatie en broedplaatsen: Project “Buurthuiskamer De Oude Bieb” – Lucas Koch van DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld) Hoe richt je een ontmoetingsplek in het dorp in waar ouderen hulp, contact en ontspanning kunnen vinden?  Lucas Koch vertelt hoe DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld) een vrijwilligersnetwerk heeft opgericht en in de ‘De Oude Bieb’ in Achterveld een Buurthuiskamer cq ontmoetingsplaats heeft ingericht.

Zaal C: Recreatie: Project “Bezoek Gerrit” – Desiré Aantjes-Kuiper van Den Hâneker

21.45 uur – Korte terugkoppeling en waar terecht voor meer informatie?
21.55 uur – Slotwoord
22.00 uur – Borrel en bekijken informatietafels

Ben je erbij op 9 maart?
Je kunt je aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier: klik hier.

Adres
Fort bij Vechten
Achterdijk 12
Bunnik

Meer informatie over LEADER
Op www.o-gen.nl/leader (Utrecht Oost) en www.leaderweidseveenweiden.nl (Utrecht West) staat informatie over LEADER zoals een overzicht van ideeën en projecten die al in aanmerking kwamen voor de subsidie. Je vindt op de website ook de contactgegevens van LEADER-coördinatoren die je graag helpen bij al je vragen over het festival, over LEADER of over de mogelijkheid van een LEADER-bijdrage voor jouw idee.

Nieuwe activiteiten op het platteland: Wat kan en mag er allemaal op mijn erf?

Dit LEADER-café op 19 februari staat in het teken van nieuwe functies op het platteland en is bedoeld voor boeren, burgers en buitenlui die op hun erf iets nieuws willen opzetten naast of in plaats van het boerenbedrijf. Denk aan zorg, recreatie, educatie, natuur, detailhandel, voedselverwerking of een ander nieuw bedrijf.

Het café vindt plaats bij Geertje’s Hoeve in Haarzuilens, zelf ook een multifunctioneel bedrijf op het platteland. Rick van Rijn van Geertje’s Hoeve zal zelf ook vertellen over hoe zij dat hebben aangepakt. De avond staat verder onder leiding van Helmer Wieringa van Land & Co, expert op het gebied van plattelandsontwikkeling en wet- en regelgeving. Hij geeft praktische handvatten en zal op eigen interactieve wijze zoveel mogelijk vragen die er leven, beantwoorden. Stel ook al uw vragen over het opstarten van een nieuwe activiteit op het erf.

Programma

19:30 uur: Inloop met koffie en thee
20:00 uur: Welkom en opening

Inspiratie: Geertje’s Hoeve – Rick van Rijn: Hoe hebben ze dit multifunctionele bedrijf opgestart?
Praktische handvatten door Helmer Wieringa van Land & Co: Waar moet je aan denken bij nieuwe activiteiten op je erf en hoe pak je dat aan?
Vragenronde: Wat wil jij weten over het opstarten van een nieuwe activiteit op een erf?

20:35 uur: Pauze
20:50 uur: Aan de slag met de vragen!

Helmer vat samen, vraagt door én beantwoordt zoveel mogelijk vragen

21:50 uur: Afronding en toelichting op mogelijk vervolg
22:00 uur: Afsluiting, borrel en netwerken

Datum
Woensdag 19 februari

Tijd
20.00 uur

Locatie
Geertje’s Hoeve
Thematerweg 5
Haarzuilens

Aanmelden kan door een mail te sturen naar LEADER-coördinator Maike van der Maat via maike@consultopmaat.nl

Dit LEADER-café wordt georganiseerd door LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost. 

 

 

Het stimuleren van samenwerkingen tussen boeren en particulieren om samen de biodiversiteit in hun regio te versterken, dat is het doel van de Samen voor Biodiversiteitsprijs. Deze stimuleringsprijs wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inschrijven kan tot 9 februari 2020. Op 5 maart worden de twee winnende ideeën bekend gemaakt.

Overal in Nederland werken boeren en particulieren al samen aan herstel van biodiversiteit in hun omgeving. Denk aan bloemenranden langs akkers, aan voedselbossen en aan houtwallen.

Meld u aan voor de Samen voor Biodiversiteitsprijs!

Stallen van de toekomst

In de melkveehouderij komt steeds meer aandacht voor natuurbeheer. Melkafnemers verwachten inspanningen voor biodiversiteit en natuurbeheer, GLB-premies worden verder gedifferentieerd en de maatschappij heeft verwachtingen. Kortom, het is belangrijk om je hier als melkveehouder op voor te bereiden en mogelijkheden in kaart te brengen.

Over kansen van de combinatie van melkveehouderij met agrarisch natuurbeheer hoor je op maandag 10 februari 2020 tijdens de Demonstratiemiddag Duurzame melkproductie & agrarisch natuurbeheer. Simone Eggenkamp uit Bunschoten laten zien hoe zij het op hun bedrijf aanpakken. Ze hebben een modern melkveebedrijf met een hoge melkproductie en efficiëntie. In de kringloopwijzer betekent dit een lage CO2 uitstoot en goede stikstofbenutting. Ook doen ze veel aan agrarisch natuurbeheer.

Programma Demomiddag

13.00 uur – Ontvangst met koffie en thee
13.15 uur – Opening met een introductie van het gastbedrijf
13.30 uur – Gert-Jan Elbers (coördinator bij collectief Eemland) licht het bedrijfsnatuurplan van familie Eggenkamp toe. Welke beheersmaatregelen worden toegepast en hoe wordt dit uitgevoerd? Hoe kunt u dit vertalen naar uw eigen bedrijf? Wat levert het financieel op?
14.15 uur – Korte pauze
14.30 uur – Rondgang bedrijf van familie Eggenkamp onder leiding van Gert-Jan Elbers en Robert en Simone Eggenkamp
16.00 uur – Afronding

Aanmelden

Komt u ook? Meld u dan aan via daan@boerenverstand.nl (deelname is gratis). De bijeenkomst wordt georganiseerd binnen het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter’.

Adres
Zevenhuizerstraat 279
3751 LC Bunschoten-Spakenburg
Boer aan het roer

Agrarisch ondernemers en innovatoren kunnen zich aanmelden voor het landbouwprogramma van de Regio Deal Foodvalley. In het programma wordt onder de titel Boer aan het Roer invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Daarvoor wordt een proeftuin ingericht met plaats voor 70 agrarische pilotbedrijven.

In de proeftuin van Boer aan het Roer worden innovaties voor de landbouw geïmplementeerd en getest op de pilotbedrijven. De innovaties zijn gericht op het verminderen van emissies, een gezonde bodem, circulair veevoer en het verbeteren van kringlopen. Ook wordt gekeken hoe verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld met duurzame veehouderij. Ondernemers kunnen hun bedrijf aanmelden als pilotbedrijf voor de proeftuin. Ook wordt iedereen met een innovatief idee uitgenodigd om zich aan te melden.

Aanmelden voor Boer aan het roer

Aanmelden kan via www.boeraanhetroer.nl. Op de website staat uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure. Ook kunnen vragen worden gesteld via de helpdesk van Boer aan het Roer. Naar verwachting kan in de loop van 2020 gestart worden met het uitvoeren van onderzoeken op de pilotbedrijven.

Gidsregio

Fije Visscher, voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei, is tevreden met de opzet van Boer aan het Roer. “In de regio zit veel innovatiekracht. Als boeren komt er wel van alles op ons af. We willen daarom aan de slag met fijnstof, geur, ammoniak, methaan, CO2. Dierwelzijn hoort vanzelfsprekend daarbij. Een goed verdienmodel is een voorwaarde. We hebben natuurlijk ook aandacht voor de stikstofproblematiek, maar kunnen dat niet als sector alleen oplossen. Hiermee moeten we samen met andere partijen aan de slag. Binnen de Regio Deal komt dit allemaal samen en worden er tools aangereikt die de boer regie geven. De boer weer aan het roer in verbinding met de samenleving. Dat is de grote kans van de Regio Deal. Haalbare en betaalbare technieken in de stal en daarbuiten. We zijn een gidsregio waarin dit gerealiseerd kan worden.”

Over de Regio Deal

De Regio Deal Foodvalley is in 2019 toegekend door het Rijk en is een meerjarige samenwerking tussen  partners. De Regio Deal heeft als kern de versnelling van de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem. Dit wordt uitgewerkt in drie thema’s die zich richten op Landbouw, Voeding &  Gezondheid en Kennis. Met Boer aan het Roer wordt uitvoering gegeven aan het landbouwprogramma. De betrokken partners en financiers in het landbouwprogramma zijn de Rijksoverheid, Regio Foodvalley, Provincies Gelderland en Utrecht, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, Christelijke Hogeschool Ede en Poultry Expertise Centre.

Meer informatie: www.boeraanhetroer.nl

Geef uw activiteiten door!

De O-gen website is verbeterd. Op de homepage is duidelijker te zien waar leden aan werken en wat speelt in het werkgebied. Een nieuw onderdeel is de Agenda met activiteiten van O-gen zelf en activiteiten van leden. Heeft u een activiteit voor de Agenda, laat dit dan weten!

Activiteiten voor de Agenda moeten interessant zijn voor andere leden van Gebiedscoöperatie O-gen, plaatsvinden in het werkgebied en aanhaken bij de O-gen thema’s Energie, Landbouw, Natuur en Landschap en Ondernemersbegeleiding.

Geef uw activiteiten door via een e-mail naar communicatie@o-gen.nl

Maakt u voedselproducten voor de lokale markt in de provincie Utrecht? En bent u toe aan volgende stappen daarin? Of staat u aan het begin van het traject om producten te gaan ontwikkelen en bent u benieuwd wat daar allemaal bij komt kijken? Schrijf u dan nu in voor de eerste van onze drie leergangen ‘Wat speelt er in de markt?’ op dinsdag 28 januari 2020 in Abcoude. Wij gaan helpen bij het beter te presteren op de lokale voedselmarkt.

Wat kunt u verwachten?
Onder begeleiding van experts kunt u marktkennis vergroten. Je krijgt inzicht in de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de verschillende productcategorieën. Waar zitten de groeimogelijkheden? Kaas, yoghurt, kleinfruit of juist hele andere producten? We laten je zien hoe het proces van productontwikkeling er uit ziet, hoe groot de markt voor lokale producten in Utrecht eigenlijk is. En hoe u als ondernemer en voedselproducent stappen kunt zetten om succesvol te kunnen leveren aan winkels, horeca en zorginstellingen. Uiteraard ontmoet u collega ondernemers die met dezelfde dingen bezig zijn en uw netwerk uitbreiden.

Programma

19.45 uur: Inloop met koffie en thee bij Anna Haen, Gein Zuid 23a, Abcoude

20.00 uur: Welkom en kennismaking door Sandra van Kampen (project Lokaal Voedsel Utrecht). Korte introductie door Henno Hak, boer bij Anna’s Hoeve en medeoprichter van Groene Hart Coöperatie

20.15 uur: Wat speelt er in de markt? Inleiding over food trends, marktontwikkelingen en kerncijfers (in retail) door food marketeer Albert de Hollander

21.00 uur: Waar sta jij zelf? Workshop productontwikkeling door food marketeer Albert de Hollander en voedselmakelaar Linette Mak (Lokaal Voedsel Utrecht) met uitleg over de 17 stappen binnen New Product Development (NPD). Welke stappen heb je al doorlopen voor jouw (nieuwe) product? Welke stappen moet je nog doorlopen? Wat lukt zelf en waar heb je hulp bij nodig?

21.45 uur: Afsluiting en vervolg

De avond staat onder leiding van Sandra van Kampen en Linette Mak.

Makers ondersteunen op weg naar onderscheidende producten
De leergang ‘Wat speelt er in de markt?’ maakt deel uit van een serie van drie avonden, waarin we producenten uit de provincie Utrecht willen ondersteunen in de ontwikkeling van onderscheidende producten voor de regionale markt.

De onderwerpen die op de drie avonden aan bod komen zijn:

  • Wat speelt er in de markt? Doel: marktkennis vergroten en inzicht bieden in productontwikkeling. 28 januari 2020, Anna Haen in Abcoude
  • Hoe ontwikkel je een onderscheidend product? Doel: inzicht bieden hoe je een onderscheidend product ontwikkelt qua look & feel (met extra aandacht voor verpakking & etikettering). 17 maart 2020, Het Lokaal in Amersfoort
  • Hoe vertel je jouw verhaal? Doel: vermarkten (storytelling/pitchen) met uitleg en oefeningen hoe je welk deel van jouw verhaal vertelt. 12 mei 2020, restaurant in de stad Utrecht

Deelnemen
Deelname aan deze serie van drie leergangen is gratis. Wel vragen we commitment om met het onderwerp productontwikkeling aan de slag te gaan, kennis en ervaringen te delen, de voortgang te monitoren én alle drie de bijeenkomsten mee te doen. We werken in een groep van 15-25 mensen, dus er is veel aandacht voor jouw eigen leerproces.

Opgeven kan bij linette@lokaalvoedsel-utrecht.nu. Ook voor meer informatie kun je bij haar terecht, telefoon 06 27026075.

Organisatie
De organisatie van deze drie leergangen is in handen van de proeftuin ‘Lokaal Voedsel Utrecht’ (LVU), een initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost. Dit project wil aanbieders en afnemers van lokaal voedsel in de provincie Utrecht helpen bij het verstevigen van het marktsegment voor lokaal voedsel bij retail, zorginstellingen en in de horeca. In de proeftuin LVU brengen we aanbod en afzet bij elkaar, leren we van wat wel en niet werkt, delen we kennis en werken we aan verdieping. Zo hopen we een vliegwiel te creëren en de markt voor regionaal voedsel in Utrecht een extra boost te geven. Geen nieuw initiatief dus, maar een versterking en opschaling van de goede stappen die er in deze mooie regio al genomen zijn. Deze leergangen vinden plaats in samenwerking met de boerencoöperatie Local2Local.

Foto: Barbara Vergeer

Startbijeenkomst Landbouwnetwerk Salentein

Landbouwnetwerk Salentein is dinsdag 17 december officieel van start gegaan. In de Veenderhoeve in De Klomp bekrachtigden de netwerk partners de samenwerking. Ook de website van het landbouwnetwerk werd gelanceerd. Agrarische ondernemers, industrie, overheden, financiers en kennisinstellingen doen mee. Samen werken ze aan een toekomstbestendig, vitaal agrarisch ondernemerschap.

Tijdens de startbijeenkomst werd gepraat over het nut en de ambities van het netwerk. Zo gaf Gina van Elten (LTO Gelderse Vallei) aan: “Ik ben blij dat ik boer ben in deze regio. Hier wordt gepraat met de boer in plaats van over de boer. Na lang en hard werken zijn we eindelijk op dit startpunt gekomen. De kunst is om binnen Salentein aan de lange termijn te gaan werken en ons te richten op een goede toekomst voor jonge agrariërs.”

Wat is Landbouwnetwerk Salentein?

Het Landbouwnetwerk bestaat uit ketenpartners in en rond de agrarische sector in Regio Foodvalley en omgeving. Het netwerk dankt zijn naam aan het landgoed Salentein waar in 2017 de eerste bijeenkomst plaatsvond en het Manifest van Salentein werd opgesteld. Binnen Landbouwnetwerk Salentein zoeken de partners de samenwerking vanuit de overtuiging dat verandering geen keuze is, maar absolute noodzaak. Zij willen daarom samenwerken aan innovatie in de sector en experimenteren met de focus op ‘het boerenerf’. Het netwerk doet dit door kennisdeling en het samen werken aan concrete projecten en activiteiten. De meerwaarde van Salentein is het verbinden en samenhang brengen tussen projecten en activiteiten. Daardoor kunnen deze elkaar versterken en ontstaat er overzicht voor boeren. Daar waar in de sector zelf behoefte aan is, kan het Landbouwnetwerk bottom-up projecten initiëren of aanjagen. Ook willen de partners financiële middelen uit verschillende bronnen bundelen. Jaarlijks worden in het netwerk samenwerkingsafspraken gemaakt en wordt de voortgang getoetst.

Ondernemersbegeleiding

Een concreet voorbeeld van wat Netwerk Salentein oplevert, is ondernemersbegeleiding voor boeren. Onder de naam ‘Zicht op de Toekomst’ kunnen boeren zich aanmelden en samen met een onafhankelijke begeleider de toekomst van hun bedrijf in kaart brengen. Een ondernemer krijgt zo snel zicht op waar de kansen en mogelijkheden voor zijn of haar boerenbedrijf liggen.

Foodvalley

Voor de Regio Foodvalley is een vitale agrarische sector onmisbaar. Bovendien heeft de regio agrobedrijven en kennisinstellingen met internationale allure. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan de toekomst voor de primaire agrarische sector als onmisbare schakel in de voedselproductieketen en als essentiële partij die werkt aan landschap, bodem, water en biodiversiteit.

Deelnemers

Veel boeren zijn nauw betrokken bij het netwerk en bij de diverse projecten hierbinnen. De deelnemende partners zijn: LTO Noord (afdeling Gelderse Vallei), Plattelandsjongeren Gelderland, AJK Stroe/Wekerom en AJK Ederveen, Boerderij ’t Paradijs, Vallei Boert Bewust, Boerenhart, Regio Foodvalley, O-gen, Aeres, CHE, POV, AgruniekRijnvallei, Rabobank, Van Westreenen, VanDrie Group, Schuiteman, Provincie Gelderland, gemeentes Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Met diverse andere partijen lopen momenteel gesprekken omdat zij zich graag willen gaan aansluiten. Het netwerk zal naar verwachting in 2020 verder groeien. Boeren en geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden via de website  www.landbouwnetwerksalentein.nl.

O-gen Open Grand Café

O-gen Open Grand Café 2020: Highlights en vooruitkijken

Op vrijdag 17 januari 2020 heten we u van harte welkom tijdens het tot O-gen Open Grand Café. We starten het nieuwe jaar met ons eerste O-gen Open Café en algemene ledenvergadering. Tijdens deze middag bespreken we de highlights van 2019 en kijken we vooruit naar 2020.

Gastspreker Arie Koornneef over duurzaamheid en samenwerking

Waar waren we bij betrokken? Wat waren de successen? Maar ook, wat liep er stroef? Vooruitkijken doen we op interactieve wijze. Wij vragen u mee te denken rond een aantal actuele thema’s van het landelijk gebied. In het kader van de algemene ledenvergadering is er ook aandacht voor de statutenwijziging rond de werkgebied-namen en de aanscherping van het doel van de coöperatie. Voor we aan de borrel gaan, laten we ons inspireren door Arie Koornneef, directeur bij ASN Bank. Koornneef, afkomstig uit het gebied, vertelt over duurzaamheid, samenwerking en slimme ideeën van en voor ondernemers.

De O-gen Open Cafés waarin altijd een actueel onderwerp uit het landelijk gebied centraal staat, zijn niet meer weg te denken van de O-gen activiteitenkalender. Centraal tijdens de cafés staan kennisoverdracht, inspiratie en ontmoeten. Dit doen we ook op 17 januari.

Programma O-gen Open Grand Café

13.00 uur – Ontvangst
13.25 uur – Welkom door O-gen voorzitter Jan Wolleswinkel
13.30 uur – Hoogtepunten, nieuwe plannen en actuele thema’s door Gerard van Santen
14.30 uur – Arie Koornneef, directeur ASN Bank over duurzaamheid, slimme ideeën van en voor ondernemers en samenwerking
15.00 uur – Netwerkborrel

Locatie

Grebbelounge
Buursteeg 2
3927 EJ Renswoude