De hele maand oktober te zien in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen

Langs de noordoever van de Nederrijn wordt gewerkt aan een lint van natuurgebieden. Bent u ook nieuwsgierig hoe het gebied er in de toekomst uit gaat zien? Kom dan naar het gemeentehuis van Rhenen! De expositie “Natuurontwikkeling langs de Nederrijn” blikt terug op de herinrichting van de Palmerswaard en laat zien hoe dit gebied zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Ook de op handen zijnde inrichting van de Elster Buitenwaard komt aan bod. U bent de hele maand oktober van harte welkom in het gemeentehuis van Rhenen aan de Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen.

Ontwikkelingen in beeld gebracht

De vernieuwde expositie is ontwikkeld door Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met Utrechts Landschap. De informatiepanelen tonen voorbeelden van de geulen, moerasgebieden en bloemrijke hooilanden die worden aangelegd om de uiterwaarden nog aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Op de overzichtskaarten is te zien hoe zo een lint van natuurgebieden ontstaat. De bijbehorende film geeft een prachtig beeld van het gebied vanuit de lucht en met de viewer kunt u een virtueel bezoekje brengen aan de Elster Buitenwaard van de toekomst.

Herinrichting Palmerswaard nu al succes

In 2016 ging de Palmerswaard als eerste uiterwaard op de schop. Bijna 2 jaar later is het gebied weer helemaal begroeid en biedt het schuil-, broed-, en paaimogelijkheden aan een grote variatie aan dieren. De bevers kregen jongen en hebben nieuwe burchten gebouwd. Het getransplanteerde riet uit de kleiputten sloeg aan en biedt beschutting aan Cetti’s zangers, roerdomp en kleine karekieten. Ook zijn er 20 verschillende vissoorten waargenomen in de nevengeul en geïsoleerde plassen, waaronder de zeldzame en zeer bedreigde sneep en serpeling. De expositie laat de succesvolle transformatie van het gebied zien in woord en beeld.

Project Uiterwaarden Nederrijn

De expositie is ontwikkeld vanuit het project Uiterwaarden Nederrijn. Dit project richt zich op natuurontwikkeling in de Palmerswaard, uiterwaarden rond de stad Rhenen, Elster Buitenwaard en de Lunenburgerwaard. Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Gebiedscoöperatie O-gen, Utrechts Landschap en de gemeente Rhenen werken daarin samen aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.

U bent van harte welkom om de expositie te komen bekijken!

De expositie “Natuurontwikkeling langs de Nederrijn” is de hele maand oktober te zien in de hal van het gemeentehuis van Rhenen. Op werkdagen van 9:00 uur – 17:00 uur, op woensdag tot 20:00 uur.

Eerste lening O-gen Fonds verstrekt

Het O-gen Fonds heeft haar eerste lening verstrekt aan Jan de Greef van De Greef Agro Energy. De lening van het O-gen Fonds van €100.000 wordt ingezet voor de bouw van een biogasinstallatie op het bedrijf in Woudenberg. Tijdens de O-gen ledenexcursie werd de cheque van O-gen Fonds officieel overhandigd door Gerard van Santen, directeur Gebiedscoöperatie O-gen. Dit is de eerste lening vanuit het fonds, dat begin dit jaar door O-gen is opgericht. Het O-gen Fonds kan een gunstige lening verstrekken aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en/of economische groei in de Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Mestverwerking in de Gelderse Vallei

Familie De Greef heeft een gemengd bedrijf met melkvee en leghennen. Jan de Greef is lid van Gebiedscoöperatie O-gen en deelnemer aan Vallei Boert Bewust. De Greef: “Tien jaar geleden is het idee ontstaan om een bijdrage te gaan leveren aan de verwerkingscapaciteit van mest in de regio. Nadat in 2017 alle vergunningen waren verleend, konden de plannen worden gerealiseerd. De financiering was echter nog niet rond. Met een risicodragende lening, geeft het O-gen Fonds de laatste zet waarmee de bouw van de installatie mogelijk wordt. De Rabobank, het Mest Investeringsfonds, het energiefonds van de Economic Board Utrecht en de leverancier van de installatie nemen de rest van de investeringskosten voor hun rekening.”

O-gen Fonds lening voor reductie van CO2

De biogasinstallatie komt in aanmerking voor een lening uit het O-gen Fonds omdat het bijdraagt aan mestverwerking in de regio en een positieve bijdrage levert aan de energietransitie. Naast de mest van het eigen bedrijf, zal de installatie ook mest verwerken van andere bedrijven uit de Vallei. De Greef: “Met deze ‘nieuwe generatie’ covergistingsinstallatie, kan de verwerkingscapaciteit in het werkgebied met 30.000 ton per jaar worden vergroot. De installatie produceert naar verwachting vanaf eind dit jaar biogas en groene elektriciteit en draagt bij aan de reductie van 6.000 ton CO2 op jaarbasis. Het digestaat wordt verwerkt tot mestkorrels voor particulieren of export.”

Tweede lening O-gen Fonds

Inmiddels is ook de 2e lening door O-gen Fonds verstrekt. Dankzij een lening van € 50.000 van het O-gen Fonds kan Jansen Poultry Equipment uit Barneveld aan de slag met het ontwikkelen van een insecten-kweekmachine. Lees hier meer over dit innovatie project!

Vanaf 24 september 2018 stelt de provincie Utrecht twee subsidieregelingen open voor agrariërs die willen investeren in modernisering en verduurzamen van de bedrijfsvoering. Op 18 en 20 september zijn er speciale informatiebijeenkomsten.

Er kan 40% subsidie worden verkregen op investeringen die bijdragen aan provinciale doelen. De subsidieregeling staat open tot en met maandag 19 november 2018. Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen organiseren samen met de provincie Utrecht twee informatiebijeenkomsten om u verder te informeren over de regelingen.

De bijeenkomsten zijn op 18 en 20 september 2018. U kunt terecht op één van de volgende locaties:

  • 18 september vanaf 20:00 uur: Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, Leusden
  • 20 september vanaf 20:00 uur: Veenweiden Innovatie Centrum, Oude Meije 18, Zegveld

Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op www.lami.nl

Wil jij een speeltuin aanleggen in de buurt, een klusschuur, of een toneelstuk maken met jongeren in de buurt? Iedereen die een goed idee heeft voor zijn wijk of buurt, en die er echt werk van wil maken, kan het idee aanmelden bij Kern met Pit. Dat kan nog tot en met 31 oktober.

Waarom aanmelden?

Kern met Pit staat voor je klaar met tips, advies en laat je gebruik maken van de contacten in hun netwerk. Daarnaast kun je gratis meedoen aan interessante workshops. En lukt het je om jouw idee binnen een jaar werkelijkheid te laten worden? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit en 1.000 euro voor het project. Je maakt ook nog eens kans op de Gouden Pit ter waarde van 3.000 euro.

Hoe aanmelden?

Je kunt je aanmelden via www.kernmetpit.nl. Daar vindt je ook meer informatie over de voorwaarden, de workshops en andere projecten.

Partner van Kern met Pit

Provincie Utrecht vindt het belangrijk dat goede ideeën voor de leefbaarheid ook echt de kans krijgen om tot bloei te komen en is daarom partner geworden van Kern met Pit. Voor dorpen en de kleine kernen in de provincie zijn er daarnaast nog andere (subsidie)mogelijkheden om burgerinitiatieven te ondersteunen. Gebiedscoöperatie O-gen begeleidt initiatieven uit het oostenvan de Provincie bij hun subsidieaanvraag. Kijkt u op Versterking leefbaarheid kleine kernen.

Agenda Vitaal Platteland

De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen. Dit is vastgelegd in de Agenda Vitaal Platteland.

Sorghum als gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dat bleek tijdens de demodag afgelopen woensdag. Een gezelschap van ruim 70 boeren, loonwerkers, studenten van Aeres MBO Barneveld en andere belangstellenden werd welkom geheten door Hans Hubers van Gebiedscoöperatie O-gen. De machineloods van demo-boer Hendrik Jan van de Vliert in Woudenberg was voor deze gelegenheid omgebouwd tot sorghum kenniswerkplaats.

Water

Hoewel de toepassing van sorghum als voedergewas in Nederland nog in de kinderschoenen staat, zijn Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden en voordelen voor de toekomst. O-gen heeft daarom Wageningen Livestock Research geholpen bij het vinden van een geschikte locatie voor een proefveld. Het lijkt opmerkelijk dat Waterschap Vallei en Veluwe een van de opdrachtgevers is voor het onderzoek op het proefveld. Heemraad Dirk Siert Schoonman kon deze waarom-vraag probleemloos toelichten. “Juist na een zomer met extreme droogte is meer dan ooit duidelijk dat de klimaatverandering écht is. Ons denken en handelen moet daarop aangepast worden. Zuinig omgaan met water en grondstoffen, water vasthouden in de bodem en de bodem dus geschikt maken om water vast te houden”, benadrukte Dirk Siert Schoonman.

Organische stof

Een belangrijke pijler voor een gezonde bodem is organische stof. Henry Kamphuis van Wolswinkel Mengvoeders lichtte dit samen met Wessel Doorn van Vallei en Veluwe toe. Hiervoor lieten zij diverse wortelkluiten van sorghum en mais zien. Er werden tips gegeven hoe met dit gewas een hoger organische stofgehalte bereikt kan worden. Sorghum heeft een zeer fijnmazig wortelstelsel, wortelt dieper en kan hier dus een grote bijdrage aan leveren.

Verschillende sorghumrassen

Initiatiefnemer van de sorghum-proeven is Gerrit Kasper, onderzoeker van Wageningen Livestock Research. Op drie locaties in Nederland werden proefvelden met diverse rassen sorghum aangelegd. Op de proefvelden was duidelijk het verschil te zien tussen de verschillende sorghumrassen, waarbij door Kasper toegelicht werd op welke eigenschappen gelet kan worden bij de raskeuze voor het telen van sorghum. Voor een succesvolle teelt is van belang hoe de bodem is bewerkt, met welke techniek er gezaaid wordt en hoe onkruid bestreden kan worden. Wim van Maanen, zelf loonwerker, vertelde uitgebreid over zijn ervaringen met het gewas en benadrukte dat er nog veel te leren valt.

Tijdens de afsluitende borrel werd door diverse mensen geconcludeerd dat de proef naar meer smaakt. Volgend jaar zijn waarschijnlijk op meer percelen dikke pluimen sorghum te zien.

Per 1 september gaat oud-wethouder Jan Overweg aan de slag als programmamanager voor Gebiedscoöperatie O-gen. O-gen werkt samen met leden aan de ontwikkeling van het landelijk gebied in de Vallei, op de Heuvelrug en in de Kromme Rijnstreek. Hij gaat zich met name richten op het vormen van een inhoudelijk programma richting de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van maart volgend jaar.

Jan is geen onbekende voor O-gen. Tot voor kort was hij lid van de Gebiedsraad (de ledenraad) vanuit zijn functie als wethouder in de gemeente Leusden. Daar had hij onder andere het landelijk gebied in zijn portefeuille. Daarvoor was Jan bestuurder in het onderwijs, waar hij zich richtte op vernieuwing en innovatie. Deze kennis en ervaring brengt hij nu mee naar O-gen. Jan: ‘Ik wil graag aan de slag voor O-gen, omdat dit een prachtig voorbeeld is hoe de samenleving zou moeten functioneren. De leden weten wat ze willen en zij zijn de kracht van de coöperatie. Door hen samen te brengen kom je samen verder. Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan en de timing is goed, gezien de komende verkiezingen.’

Gerard van Santen, directeur van O-gen, is blij met de komst van Jan Overweg. “Jan kent het gebied waar O-gen werkt goed. We weten dat hij als wethouder graag aan tafel zat bij agrariërs, ondernemers en inwoners om hun verhalen mee te nemen in zijn werk. Dit past bij de manier waarop O-gen werkt, het gaat om wat onze leden willen: de gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en ondernemers.”

In zijn nieuwe functie gaat Jan de leden uitdagen om met ideeën en plannen te komen die bijdragen aan de ontwikkeling in het landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van de landbouw, energietransitie, regionaal voedsel, biodiversiteit, recreatie en nieuwe verdienmodellen.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht heeft afgelopen maandag het kantoor van O-gen in Renswoude aangesloten op het glasvezelnetwerk. O-gen beschikt daarmee als een van de eerste panden in het buitengebied in de provincie Utrecht over supersnel internet.

In Utrecht-Oost heeft O-gen het afgelopen jaar nauw samengewerkt met de gemeenten en bewoners uit het buitengebied om de aanleg van snel internet mogelijk te maken. Na succesvolle interessepeilingen is het stokje overgedragen aan Glasvezel buitenaf. Glasvezel buitenaf heeft in verschillende regio’s glasvezelcampagnes opgestart. Door de inzet van buurtambassadeurs zijn alle campagnes in ons werkgebied inmiddels positief afgerond. Meer dan 50% van de adressen heeft een abonnement afgesloten en de aanleg is in volle gang. Er worden nog gesprekken gevoerd over het aansluiten van adressen die niet binnen één van de campagnes vallen.

De komst van glasvezel was heel hard nodig volgens Gerard van Santen, directeur van O-gen. ‘Het is vandaag een feestelijke dag. De aansluiting van het kantoor van O-gen, het clubhuis van het gebied, markeert dat de gezamenlijke inspanning van gemeenten, buurtambassadeurs, provincie, Glasvezel buitenaf en medewerkers O-gen loont. Deze voorziening is broodnodig voor de verdere ontwikkeling van het buitengebied. Een wens van veel ondernemers en inwoners van ons gebied gaat in vervulling!’

Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.

 

 

Wanneer: 12 september
Waar: Melkveebedrijf H.J. van de Vliert, Voskuilerdijk 23, Woudenberg
Aanmelden: via dit formulier
Programma: bekijk hier

Sorghum als 3e gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dit jaar zijn sorghumproefvelden opgezet op drie locaties in Nederland: Aldeboarn (Friesland op veen), Wijnandsrade (Zuid-Limburg op löss) en Woudenberg (Utrecht op zand).

Bent u benieuwd hoe de sorghum op het demonstratieperceel in Woudenberg er in deze droge zomer bij staat? Kom dan naar de demomiddag waar u in drie workshops alles hoort over deze proef en andere praktische zaken en ervaringen rondom sorghumteelt.

Workshop 1: wetenschap

Wageningen Livestock Research vertelt in workshop 1 hoe de proef is opgezet, welke vijf sorghumrassen er staan, wat de kenmerken zijn en wat we kunnen verwachten van dit gewas. Daarbij is als vergelijking in de proef ook één maïsras meegenomen.

Workshop 2: verzorging en ervaring

In workshop 2 is er een demo van machines die Zaai- en spuit bedrijf Wim van Maanen BV in de regio gebruikt voor het verzorgen van de sorghumteelt. Daarbij zullen Van Maanen en een aantal boeren uit de omgeving, die ook geëxperimenteerd hebben met sorghum, ervaringen met u delen.

Workshop 3: resultaat

Een deel van de sorghum en maïs is gehakseld en door Wolswinkel Mengvoeder geanalyseerd. Samen met het waterschap Vallei en Veluwe zal in workshop 3 op de opbrengst, beworteling en wateropname gedurende het groeiseizoen van sorghum en maïs ingegaan worden.

Wanneer: 28 september
Hoe laat: 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Melkveehouderij Veldhuizen in
Eemdijk

Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij ENM) werkt aan maatregelen en voorbeelden om het energiegebruik op melkveebedrijven te verlagen. Op drie voorbeeldbedrijven wordt nauwkeurig gemeten hoeveel energie er gebruikt wordt en door welke apparatuur. Na meer dan een jaar meten, is het tijd om de eerste resultaten te presenteren. Dat doen we onder andere op een inspirerende open dag.

Van 13:30 tot 16:30 bent u van harte welkom voor een rondleiding op het voorbeeldbedrijf van de familie Veldhuizen in Eemdijk. Ook kunt u verschillende presentaties bijwonen over energiebesparing in de melkveehouderij. Er is een kleine energiemarkt waar leveranciers en installateurs u kunnen vertellen over besparingsmogelijkheden en natuurlijk presenteren we ook de resultaten van de 3 voorbeeldbedrijven op weg naar een energieneutrale bedrijfsvoering. Lees meer…

Lokken Behouden Sparen

30 fruittelers kregen in juni een rondleiding op het fruitteeltbedrijf van Johan de Ruiter in Erichem. Daar zagen zij hoe gewerkt wordt met de LBS-methoden die gericht is op het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door het vergroten van biodiversiteit. De aanwezigen bekeken het speciaal ontwikkelde werktuigen en de bloemstroken op het bedrijf. Lees meer…