• Gebiedscöoperatie O-gen

Financiering.

Zoekt u geld om uw project concreet, haalbaar en uitvoerbaar te krijgen? Vind financiering voor uw goede idee. Lees hier meer over fondsen, subsidies en financieringsregelingen in het buitengebied de Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Lening aanvragen bij O-gen Fonds

Het O-gen Fonds helpt bedrijven, instellingen en samenwerkende burgers die een vernieuwend idee hebben dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een krachtig en vitaal buitengebied in de Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek. Het O-gen Fonds stimuleert zulke ideeën door het verstrekken van een risicodragende lening.

Lening aanvragen bij O-gen Fonds

Wie kunnen een lening aanvragen? Bedrijven, instellingen of burgers met een goed idee op het gebied van energietransitie, nieuwe verdienmodellen voor natuur en recreatie, verduurzaming en circulaire economie, digitalisering in het landelijk gebied en agro & food innovatie.

Financiering via LEADER-oost

Het doel van het Europese subsidieprogramma LEADER is plattelandsontwikkeling. Door de gebiedsgerichte economie te versterken, het platteland te ontwikkelen en duurzame landbouw te bevorderen. Zodat de relatie tussen het platteland en de omliggende stedelijke gebieden verbetert. Bekijk dit korte filmpje over LEADER.

Financiering vinden bij LEADER

LEADER richt zich op innovatieve projecten van ‘onderaf’, die van belang zijn voor de regio. Lees hier wat de voorwaarden zijn en hier hoe u een aanvraag kunt indienen.

LEADER-subsidie

Subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Voor jonge boeren tot 40 jaar die duurzaam willen investeren in hun bedrijf bestaat er de POP3-subsidieregeling Jonge Landbouwers (JoLa). Deze financiële ondersteuning is beschikbaar voor investeringen in onder meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de boerenbedrijven. Met de subsidie geeft de provincie startende jonge landbouwers de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten, met bijvoorbeeld zonnepanelen, koematrassen, emissiearme vloeren en precisiebemesting.

JoLa via de POP3-subsidieregeling

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) is gericht op innovatie en verduurzaming van de landbouw. Met als doel het stimuleren van een leefbaar, kwalitatief en concurrerend platteland.

Regeling Leefbaarheid Kleine Kernen

De Regeling Kleine Kernen stimuleert burgerinitiatieven binnen de kleine kernen in de provincie Utrecht. Onder de kleine kernen vallen alle dorpen, buurten en wijken met minder dan 8.000 inwoners. Zie in dit filmpje een aantal mooie voorbeelden van zulke initiatieven.

Financiering vinden voor uw burgerinitiatief

Zoekt u financiering voor een nieuw of bestaand burgerinitiatief in een van de kleine kernen? Dan kunt u zich aanmelden via dit subsidieformulier.

Nationaal landschap – Streekfonds Arkemheen-Eemland

Het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland staat bekend om zijn vergezichten, open graslanden, landbouw en het unieke broedgebied voor weidevogels. Eigenschappen die we graag willen behouden in het gebied! Iedereen met een goed idee dat bijdraagt aan die kwaliteit van leven kan een financiering aanvragen bij het Streekfonds Arkemheen-Eemland.

Financiële ondersteuning van het Streekfonds

Het Streekfonds is een initiatief van de Rabobank, het Nationaal Groenfonds en Gebiedscoöperatie O-gen. Een aanvraag doet u via dit aanvraagformulier.