Selectiecriteria LEADER


Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit LEADER, moet een projectidee bijdragen aan de hoofddoelstelling in Utrecht-Oost: “Het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw, in samenhang met de omliggende stedelijke gebieden”. Lees hier meer over de selectiecriteria van LEADER.

 

A. De LAG toetst allereerst of het project bijdraagt aan één of meer thema’s en doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS):

Thema Platteland en ommestad. Om de vraag uit stedelijke gebieden en het aanbod vanuit het platteland beter op elkaar af te laten stemmen, wordt de aanvraag beoordeeld op:
* Voedsel: de mate waarin het initiatief bijdraagt aan de afstemming van de vraag naar lokaal voedsel van de ommestad met het aanbod van het platteland;
* Recreatie: de mate waarin het initiatief bijdraagt aan de afstemming van het recreatieaanbod op het platteland op de vraag vanuit de ommestad en/of aan het zichtbaar maken van het aanbod;
* Educatie: de mate waarin het initiatief bijdraagt bij aan het overbrengen van informatie over de productie van voedsel en natuur & landschap.

Thema Innovatie. Om innovatieve activiteiten, concepten en samenwerkingsvormen te ontplooien, wordt de aanvraag beoordeeld op:
* Zelforganisatie: de mate waarin het initiatief bijdraagt aan een vernieuwende vorm van zelforganisatie van boeren, burgers en bedrijven op het platteland;
* Sociale innovatie: de mate waarin het initiatief bijdraagt aan het vinden van innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke functies en het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
* Duurzame energie: de mate waarin het initiatief bijdraagt aan innovatieve methoden voor het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

Een toelichting op deze thema’s is te vinden in hoofdstuk 3 van de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

De focus ligt op het verbinden van initiatieven en in gang zetten van processen met lange termijn perspectief (duurzaam), groot bereik en brede uitstraling. Denk hierbij aan samenwerking, organisatie en netwerkopbouw. Gezien het beperkte budget zijn bijdragen aan onroerende en infrastructurele investeringen in principe alleen mogelijk indien ze betrekking hebben op een bijzondere innovatie en/ of ondersteunend zijn aan een proces.

Voorts toetst de LAG in hoeverre het project voldoet aan de volgende criteria:

B. De mate waarin het project past bij de werkwijze van LEADER, hetgeen blijkt uit de omschrijving van de wijze waarop het project voldoet aan de volgende kenmerken:

  1. Bottom-up waarde: Het project is een initiatief van, voor en door ondernemende inwoners, overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. waarbij draagvlak, eigenaarschap en reikwijdte voor het gebied wordt beoogd.
  2. Vernieuwingswaarde Het project brengt vernieuwing in het gebied op gang in de vorm van een experiment, innovatie of een nieuwe doelgroep die aangesproken wordt
  3. Samenwerking Het project legt nieuwe (soorten) verbindingen tussen ondernemende inwoners, overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
  4. Overdraagbaarheid Het project heeft een interessante aanpak en/of resultaten en de aanvrager toont bereidheid om kennis en ervaringen te delen.

C. De mate waarin het project haalbaar is (vanuit financieel en organisatorisch oogpunt), hetgeen blijkt uit een omschrijving van:

  1. Het eigenaarschap en/of partnerschap, de verantwoordelijkheid, deskundigheid en organisatiestructuur van de aanvrager en betrokken partners;
  2. De uitvoerbaarheid van het project ten aanzien van het bereiken van de beoogde resultaten, de gekozen aanpak en de benodigde randvoorwaarden;
  3. De (organisatorische en financiële) risico’s en de aanpak waarop deze tegemoet worden getreden.

D. De mate waarin het project doelmatig en doeltreffend is, hetgeen blijkt uit een omschrijving van de wijze waarop het project voldoet aan:

  1. De continuïteit: de mate waarin het voortbestaan dan wel de doorontwikkeling van de organisatie en/ of projectresultaten is gewaarborgd;
  2. Waar voor je geld / value for money: de balans tussen de investeringen en verwachte opbrengst in brede zin;
  3. Private bijdrage: de hoogte en zekerheid van de eigen bijdrage/ private financiering.

 

Wie kunnen projecten indienen?
Zowel bewoners, ondernemers, organisaties als overheden kunnen projecten indienen bij LEADER Utrecht-Oost.

Beoordeling
Alle criteria waarop de LAG een project zal toetsten, zijn beschreven in een scoreformulier. De LAG gebruikt dit formulier om de aanvragen te beoordelen. Naast deze criteria moeten de projecten ook voldoen aan de vereisten uit de provinciale verordening.