,

Groen licht voor werkzaamheden natuurontwikkeling Elster Buitenwaard

Alle voorbereidingen voor de herinrichting van de Elster Buitenwaard zijn succesvol afgerond. Dat betekent dat de werkzaamheden in de uiterwaard bij Elst deze winter van start kunnen gaan. Door het afgraven van een deel van de bovengrond, verwijderen van stenen uit de kribvakken en het aanleggen van geulen ontstaat een gevarieerd natuurgebied. Het wordt een paradijs voor vogels en vissen. En een gebied waar wandelaars kunnen genieten van het unieke rivierenlandschap. Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat hebben Gebiedscoöperatie O-gen opdracht gegeven de herinrichting van het gebied te verzorgen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Biggelaar Grond- en waterbouw en de uitvoering wordt begeleid door Civielmediair. Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure kwamen zij als beste uit de bus. De start en de duur van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weer. Omwonenden van de Elster Buitenwaard worden voor aanvang van de werkzaamheden nader geïnformeerd.

Bloemrijk grasland, moeras en grote grazers

Door het afgraven van de bovengrond ontstaat een natuurgebied met gevarieerd en bloemrijk grasland. Langgerekte geulen doorsnijden straks de uiterwaard. Omdat deze gevoed worden door schoon grondwater bieden ze een uitstekend leefklimaat voor vissen en andere onderwaterfauna. De grond die vrijkomt bij het afplaggen en graven van de geulen wordt verwerkt in de huidige zandwinplas. De plas wordt daardoor kleiner en krijgt flauw aflopende oevers waarop zegge- en rietmoeras kan ontstaan. De grote grazers blijven. Het gebied wordt straks deels begraasd en deels gehooid. De online viewer geeft alvast een impressie hoe het gebied er na de inrichting uit gaat zien.

Project uiterwaarden Nederrijn

De inrichting van de Elster Buitenwaard is onderdeel van het project Uiterwaarden Nederrijn. Daarin wordt gewerkt aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. Het project richt zich op natuurontwikkeling in de Palmerswaard, uiterwaarden rond Rhenen, Elster Buitenwaard en de Lunenburgerwaard.

Natuur- en waterkwaliteitsdoelen realiseren

Met de inrichting van de Elster Buitenwaard als natuurgebied worden verschillende doelen gerealiseerd op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit en het verbinden van ecologisch waardevolle natuurgebieden. Rijkswaterstaat realiseert met dit project doelen vanuit de Kaderrichtlijn water door een aantrekkelijk leefgebied te maken voor dieren en planten die van nature in het rivierengebied thuishoren. (Natura 2000 Kaderrichtlijn Water NNN). Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.