,

Aanmelding open voor Boer aan het Roer

Boer aan het roer

Agrarisch ondernemers en innovatoren kunnen zich aanmelden voor het landbouwprogramma van de Regio Deal Foodvalley. In het programma wordt onder de titel Boer aan het Roer invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Daarvoor wordt een proeftuin ingericht met plaats voor 70 agrarische pilotbedrijven.

In de proeftuin van Boer aan het Roer worden innovaties voor de landbouw geïmplementeerd en getest op de pilotbedrijven. De innovaties zijn gericht op het verminderen van emissies, een gezonde bodem, circulair veevoer en het verbeteren van kringlopen. Ook wordt gekeken hoe verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld met duurzame veehouderij. Ondernemers kunnen hun bedrijf aanmelden als pilotbedrijf voor de proeftuin. Ook wordt iedereen met een innovatief idee uitgenodigd om zich aan te melden.

Aanmelden voor Boer aan het roer

Aanmelden kan via www.boeraanhetroer.nl. Op de website staat uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure. Ook kunnen vragen worden gesteld via de helpdesk van Boer aan het Roer. Naar verwachting kan in de loop van 2020 gestart worden met het uitvoeren van onderzoeken op de pilotbedrijven.

Gidsregio

Fije Visscher, voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei, is tevreden met de opzet van Boer aan het Roer. “In de regio zit veel innovatiekracht. Als boeren komt er wel van alles op ons af. We willen daarom aan de slag met fijnstof, geur, ammoniak, methaan, CO2. Dierwelzijn hoort vanzelfsprekend daarbij. Een goed verdienmodel is een voorwaarde. We hebben natuurlijk ook aandacht voor de stikstofproblematiek, maar kunnen dat niet als sector alleen oplossen. Hiermee moeten we samen met andere partijen aan de slag. Binnen de Regio Deal komt dit allemaal samen en worden er tools aangereikt die de boer regie geven. De boer weer aan het roer in verbinding met de samenleving. Dat is de grote kans van de Regio Deal. Haalbare en betaalbare technieken in de stal en daarbuiten. We zijn een gidsregio waarin dit gerealiseerd kan worden.”

Over de Regio Deal

De Regio Deal Foodvalley is in 2019 toegekend door het Rijk en is een meerjarige samenwerking tussen  partners. De Regio Deal heeft als kern de versnelling van de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem. Dit wordt uitgewerkt in drie thema’s die zich richten op Landbouw, Voeding &  Gezondheid en Kennis. Met Boer aan het Roer wordt uitvoering gegeven aan het landbouwprogramma. De betrokken partners en financiers in het landbouwprogramma zijn de Rijksoverheid, Regio Foodvalley, Provincies Gelderland en Utrecht, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, Christelijke Hogeschool Ede en Poultry Expertise Centre.

Meer informatie: www.boeraanhetroer.nl