Subsidie agrarische initiatieven verbeteren waterkwaliteit

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ weer open per 2 april 2020.

Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling.

Er is € 100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 210.000 beschikbaar, inclusief € 100.000,- van de provincie Utrecht. Evenals het afgelopen jaar reserveert het waterschap tijdelijke een bedrag van € 70.000,- voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief ‘Utrecht-Oost’. Zo stimuleren we een goede verspreiding van waterkwaliteitsaanvragen over het werkgebied. Deze reservering vervalt vier maanden na de openstelling. Het geld blijft dan wel beschikbaar voor de rest van het gebied.

Evaluatie openstelling 2019
Meer boeren hebben in 2019 gebruik gemaakt van de regeling, in vergelijking met het jaar daarvoor. Zo is het aantal genomen maatregelen meer dan verdubbeld in 2019 (van 40 naar 108 maatregelen). Dit komt door aanpassingen aan de regeling, die na evaluatie van de eerste subsidieronde naar voren kwamen. Zo zijn bijvoorbeeld de maximale subsidiebedragen van drinkbakken en veegmachines naar beneden bijgesteld. Het reserveren van budget voor Utrecht-Oost heeft daarnaast voor een betere verspreiding van de subsidieaanvragen over het beheergebied gezorgd. Een klein gedeelte van het budget voor Utrecht-Oost is niet gebruikt en na vier maanden weer ter beschikking gesteld aan het westelijk deel van het beheergebied.

Samenwerken aan duurzaam agrarisch waterbeheer
De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een watermakelaar uit uw gebied. Hij werkt nauw samen met het agrarische collectief, het waterschap en de subsidieaanvrager om zo tot de beste ideeën te komen. Voor contactgegevens, meer informatie en de volledige evaluatie kijkt u op: www.hdsr.nl/agrariers