focus op

De Kromme Rijnstreek

De Kromme Rijnstreek is een gebied met vele kastelen, buitenplaatsen, kersenboomgaarden, knotwilgen en hakhoutbossen. De afwisseling qua natuur, de rijke cultuurhistorie en de directe nabijheid van de stad Utrecht zorgen voor ontwikkel kansen.

Voorbeelden van projecten in de Kromme Rijnstreek zijn:
Een belangrijk deel van deze projecten wordt uitgevoerd in het kader van het LEADER-programma.

  • Aanleg van wandelpaden (o.a. klompenpaden);
  • Twee keer per jaar wordt het Streekplatform georganiseerd (dit is een belangrijke ontmoetingsplaats voor betrokken bij gebiedsontwikkeling);
  • Project Kracht en Pracht (de samenwerking tussen VVV en ondernemers wordt verder uitgebouwd om zo te komen tot een duurzame organisatie voor streekpromotie);
  • Het waterschap HDSR werkt op diverse plaatsen aan de aanpak van de verdroging van natuurgebieden en de inrichting van natuurgebieden (inclusief Natura2000);
  • De landbouw en met name de fruitteelt is van oudsher van belang voor dit gebied. In LaMi verband wordt aan de landbouwkundige aspecten aandacht besteed;
  • Met ondersteuning vanuit de Gebiedscoöperatie is  een streekproductencoöperatie opgericht onder de naam Local2Local;
  • Eiland van Schalkwijk: onder leiding van een gebiedsmakelaar worden de vele initiatieven met elkaar verbonden en de belangen van overheden, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, agrariërs, projectontwikkelaars en overige ondernemers samengebracht.

 

Hulp bij landschap en natuur op particulier terrein
De partners in de Kromme Rijnstreek werken al veertig jaar samen aan landschapsprojecten op particulier terrein. De landschapscoördinatoren geven kosteloos advies bij landschapsbeheer en landschappelijke inpassing van nieuwbouw. Lees meer op: www.krommerijnlandschap.nl