focus op

Agrarische bebouwing

De komende jaren zullen er in de regio diverse agrarische bedrijven stoppen. Van bedrijfsopvolging is vaak geen sprake, waardoor boerderijen veelal van functie veranderen en schuren leeg komen te staan. Dit proces van het vrijkomen van agrarische bebouwing (VAB) zet volgens verschillende berekeningen de komende jaren stevig door. Daarbij is de verwachting dat er in de regio maar liefst 1,8 miljoen vierkante meter bebouwd oppervlak in het buitengebied leeg komt te staan. Banken, boeren organisaties, natuur en milieufederaties, welstandsinstellingen, adviseurs, gemeenten en provincies maken zich zorgen om deze opgaven het hoofd te bieden. En voor de oplossingen hebben ze elkaar hard nodig.

In 2013 is bij O-gen een breed samengestelde ledengroep VAB aan de slag gegaan. Deze ledengroep is op zoek gegaan naar innovatieve manieren om de problematiek van de VAB het hoofd te bieden. Ook hebben de gemeenten in de Regio Amersfoort en de Regio FoodValley samen onderzocht welke innovaties er mogelijk zijn. Dit leidde ertoe dat zij op woensdag 10 februari 2016 een pamflet hebben aangeboden aan de gedeputeerden van Gelderland en Utrecht. In het pamflet roepen zij op tot ondersteuning van de provincies bij deze opgave door agendering, instrumentarium en programmering. Bekijk het pamflet hier.

De (tussentijdse) resultaten van de ledengroep zijn hier te vinden:

  • Prognose van vrijkomend agrarisch vastgoed in het werkgebied van O-gen (Innovatienetwerk / Alterra, 2014). Download hier.
  • Onderzoek naar de drijvende krachten achter VAB (Bart Steman, WUR, 2014 / 2015). Download hier.
  • Evaluatie functieveranderingsbeleid Ermelo (O-gen, 2015). Download hier.
  • Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland (Alterra, Wageningen UR, 2015). Download hier.
  • Workshop – nieuwe ideeën voor de VAB (Argumentenfabriek, 18 november 2015). Download hier de analyse en opties.
  • Pamflet VAB aan provincies Utrecht en Gelderland (gemeenten in de regio’s Amersfoort en FoodValley, 10 februari 2016). Download hier.
  • Onderzoek naar de aard en omvang van de VAB opgave in Utrecht (Provincie Utrecht, februari 2017). Download de samenvatting en het volledige rapport.

Showcases erftransformatie
Veranderingen op erven bieden een kans het landschap te versterken. Gebiedscoöperatie O-gen wil boeren en burgers in de Foodvalley ruimte bieden zich te ontwikkelen als het visitekaartje van de Gelderse Vallei.Wij hebben een aantal van deze visitekaartjes in beeld gebracht: bekijk ze hier.